Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Nomadi ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 33

HEL 2020-000145 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Nomadi ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 10.12.2019, § 33: Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, vuosi 2020 ja monivuotiskausi 2020–2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas ja kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 7.1.2020, Nomadi ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nomadi ry:lle myönnettiin 45 000 euron suuruinen avustus vuoden 2020 pysyväisluonteiseen toimintaan. Avustus myönnettiin 5 000 euroa pienempänä kuin edellisvuotena osana esittävien taiteiden toimijakentän välisen tasapainon kehittämistä. Avustusten myöntämisarviointi on kokonaisharkintaa ja siihen vaikuttavat avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hakemusten määrä ja laatu sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten keskinäinen vertailu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Nomadi ry vaatii 7.1.2020 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjastoaoston 10.12.2019 tekemää päätöstä ja myöntää toimijalle saman suuruisen avustuksen kuin vuonna 2019.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Nomadi ry vetoaa toimintansa olleen vuonna 2019 laajempaa kuin mm. edellisenä toimintavuonna, sisältäen esityksiä Helsingissä, muualla Suomessa sekä kansainvälisesti, eikä siten näe perustetta avustustason laskemiselle. Taide- ja kulttuuriavustus nousi toimijan kohdalla 50 000 euroon vuodelle 2019, kun avustus vuodelle 2018 oli ollut 39 500 euroa. Vuodelle 2020 toimijalle myönnettiin avustus 45 000 euron suuruisena.

Hakija esittää vaihtelun avustustasoissa olevan haitallista toiminnan suunnittelun sekä toimintaedellytysten kannalta ja ehdottaa useampivuotisiin avustuksiin siirtymistä. Hakijan näkemyksen mukaan lisärahoitusta uusille toimijoille tulisi löytyä ilman avustusten leikkauksia ja hakija myös kyseenalaistaa tanssin kentän tukien tasapainottavien toimien toteutumisen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille.

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan. Arviointiperusteissa on lisäksi kaikkia kehittämisavustuksia koskevat yhteiset arviointiperusteet.

Taide- ja kulttuuriavustukset on porrastettu haettavan summan mukaisesti. Pienimmän kokoluokan (enintään 5 000 euroa) avustusta hakijan tulee toiminnassaan täyttää vähintään yksi viidestä arviointiperusteesta. Suurimman kokoluokan (vähintään 150 000 euroa) avustusta hakevan tulee täyttää kaikki viisi arviointiperustetta, jotta hakija tulee arvioiduksi osana kyseistä avustuskategoriaa. Hakijan tulee myös olla rekisteröitynyt toimija, ja avustus myönnetään lähtökohtaisesti seuraavalle vuodelle. Avustusta voidaan myöntää pysyväisluonteiseen tai projektityyppiseen toimintaan.

Nomadi ry täyttää useita taide- ja kulttuuriavustusten arviointiperusteita. Toimintaa on arvioitu suhteessa muihin esittävän taiteen toimijoihin erityisesti kävijämäärien osalta, samaan avustuskategoriaan kuuluviin hakijoihin ja avustustasoon suhteessa näihin vertaistoimijoihin.

Aiempi avustuspäätös ja sen taso eivät luo kertaluontoisessa avustuksessa oikeutta suhteessa seuraavan vuoden harkintaan. Käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain. Näin ollen avustuksia haetaan vuosittain, ja myös myöntämisharkinta tehdään joka vuosi erikseen.

Vuoden 2019 avustusten kohdalla linjattu painotus uusien toimijoiden ja vapaan kentän tukemiseen huomioitiin edelleen vuotta 2020 koskevien avustusten kohdalla tasapainottaen esittävän taiteen vapaan toimijakentän tukia ja myöntämällä tukia pysyväisluonteiseen toimintaan myös uusille toimijoille.

Nomadi ry esittää osaan toimijoista kohdistuneista leikkauksista huolimatta tanssin toimijoiden tukia korotetun samassa kategoriassa vain 10 000 euroa. Kyseisessä kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 10.12.2019 tanssin ja sirkuksen osalta leikkauksia suhteessa edellisvuotisiin avustuksiin toteutettiin viiden toimijan kohdalla kullakin 5 000 euron suuruisena, yhteensä 25 000 euroa. Korotuksia suhteessa edellisvuotisiin avustuksiin puolestaan toteutettiin seitsemän tanssin ja sirkuksen vapaan kentän toimijan kohdalla yhteensä 61 000 euron edestä ja kolmen toimijan pysyväisluonteista toimintaa tuettiin ensimmäistä kertaa yhteensä 35 000 eurolla.

Taide- ja kulttuuriavustukset pysyväisluonteiseen toimintaan voidaan myöntää monivuotisina vähintään 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville toimijoille hakemuksesta vuosittain. Monivuotisen avustuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. toiminnan vakiintuneisuuteen, kehittymissuunnitelman tavoitteisiin ja taiteellisen työskentelyn korkeatasoisuuteen. Hakemuksia arvioidaan suhteessa muihin esittävän taiteen toimijoihin ja kulttuurin monimuotoiseen edistämiseen.

Avustushakemusten käsittely ja myöntämisharkinta perustuvat avustusten arviointiperusteiden soveltamiseen. Kaikkia hakijoita on kohdeltu menettelyssä tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Avustukset ovat olleet haettavissa julkisella avoimella haulla. Avustusten arviointiperusteet on julkaistu kaupungin Internet-sivuilla ja käytössä olevia arviointiperusteita valmisteltaessa on kuultu taiteen ja kulttuurin toimijakenttää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on päätöstä tehdessään käyttänyt sille kuuluvaa toimivaltaa ja kulttuuripoliittista harkintavaltaa asianmukaisesti ja jaoston päättämiin arviointikriteereihin perustuen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 7.1.2020, Nomadi ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566