Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (5)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 10.12.2019, § 34

HEL 2019-012084 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 10.12.2019, § 34: Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 1.jako.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas ja kulttuurisuunnittelija Maaria Kuukorento.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 15.12.2019, saate 16.12.2019

2

Oikaisuvaatimus 15.12.2019

3

Oikaisuvaatimus 15.12.2019, liite, Raportti Utopiakonsultaatio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry:n avustus 28 000 euroa vuoden 2020 pysyväisluonteiseen toimintaan myönnettiin 7 000 euroa pienempänä kuin edellisvuotena (35 000 euroa). Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota toiminnan laatuun ja toteutukseen liittyviin puutteisiin. Avustusten myöntämisarviointi on kokonaisharkintaa ja siihen vaikuttavat avustusten myöntämiseen käytettävissä olevat määrärahat, hakemusten määrä ja laatu sekä arviointikriteereihin perustuva hakemusten keskinäinen vertailu. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Todellisuus tutkimuskeskus-yhdistys ry (TTK) vaatii 15.12.2019 toimittamassaan oikaisuvaatimuksessa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muuttaa kulttuuri- ja kirjastojaoston 10.12.2019 tekemää päätöstä myöntää teatterille vuoden 2020 toiminta-avustuksena 28 000 euroa siten, että teatterille myönnetään avustuksena vähintään 35 000 euroa vuoden 2019 tason mukaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut

Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry (TTK) vetoaa oikaisuvaatimuksessaan pitkäaikaiseen toimintaansa. Toimija katsoo tehneensä laadukasta taiteellista työtä, kehittäneensä esitystaidetta ja edistäneensä eri tavoin taiteen saavutettavuutta Helsingissä.

TTK esittää täyttäneensä kaupungin taide- ja kulttuuriavustusten kriteerit vuonna 2019, ja sen takia avustustasoa ei tulisi leikata. Yhdistyksen toimintaa tulisi arvioida erityisesti toiminnan laadun ja tavoitteiden osalta. Toiminnan vaikuttavuutta ei yhdistyksen kohdalla tulisi arvioida katsojamäärillä.

TTK vetoaa oikaisuvaatimuksessaan myös taloudellisten resurssien vähyyteen ja leikkauksen vaikutuksilla talouteen. Toimija katsoo, ettei se avustustason leikkaamisen vuoksi pysty maksamaan työntekijälleen työehtosopimusten mukaista palkkaa tai työllistämään toista tuotantotyöntekijää. Leikkaus vaikuttaa myös avustuksen saajan kykyyn tuottaa tulevaisuudessa tietoa toimintansa vaikuttavuudesta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Arviointikriteerien täyttäminen ja yhdistyksen talous

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille.

Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Taide- ja kulttuuriavustukset on porrastettu haettavan summan mukaisesti. Pienimmän kokoluokan (enintään 5 000 euroa) avustusta hakijan tulee toiminnassaan täyttää vähintään yksi viidestä arviointiperusteesta. Suurimman kokoluokan (vähintään 150 000 euroa) avustusta hakevan tulee täyttää kaikki viisi arviointiperustetta, jotta hakija tulee arvioiduksi osana kyseistä avustuskategoriaa. Hakijan tulee myös olla rekisteröitynyt toimija, ja avustus myönnetään lähtökohtaisesti seuraavalle vuodelle. Avustusta voidaan myöntää pysyväisluonteiseen tai projektityyppiseen toimintaan.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry täyttää useita taide- ja kulttuuriavustusten arviointiperusteita. Toimijan toimintaa on arvioitu suhteessa esitystaiteen toimijoihin ja samaan avustuskategoriaan kuuluviin hakijoihin. Hakijoiden keskinäisessä vertailussa toimintasuunnitelman taiteellinen sisältö ei laadullisesti poikennut muiden esitystaiteen toimijoiden tasosta ja siten perustellut avustuksen muita korkeampaa tasoa.  

Myös yhdistyksen toiminnan vaikuttavuus on viime vuosina ollut vähäistä ja katsoja/kokijamääriltään heittelehtivää. Arvioinnin pohjana käytettyjen Teatteritilastojen 2018 mukaan toiminta tavoitti enää vain 648 katsojaa. Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustuksella on siis tuettu yksittäistä katsojakokemusta poikkeuksellisen korkealla tasolla vuonna 2018 (avustus 30 800 €).

TTK:n talous tukeutuu vahvasti julkisiin avustuksiin. Pieni omarahoitusosuus on tyypillistä esitystaiteen toimijoille, mikä on otettu jo myöntöarvioinnissa huomioon. Toimijan toiminnassa ei ole kehittynyt monimuotoista rahoituspohjaa, jossa toimintaa pystyttäisiin vakauttamaan suuremmalla omarahoitusosuudella.

Avustuksen taso ja historia

Aiempi avustuspäätös ja sen taso eivät luo kertaluontoisessa avustuksessa oikeutta suhteessa seuraavan vuoden harkintaan. Käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain. Näin ollen avustuksia haetaan vuosittain, ja myös myöntämisharkinta tehdään joka vuosi erikseen.

Avustushakemusten käsittely ja myöntämisharkinta perustuvat avustusten arviointiperusteiden soveltamiseen. Kaikkia hakijoita on kohdeltu menettelyssä tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Avustukset ovat olleet haettavissa julkisella avoimella haulla. Avustusten arviointiperusteet on julkaistu kaupungin Internet-sivuilla ja käytössä olevia arviointiperusteita valmisteltaessa on kuultu taiteen ja kulttuurin toimijakenttää.

Oikaisuvaatimuksen kulttuuripoliittiset argumentit

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto on päätöstä tehdessään käyttänyt sille kuuluvaa toimivaltaa ja kulttuuripoliittista harkintavaltaa asianmukaisesti ja jaoston päättämiin arviointikriteereihin perustuen.

Edellä mainitun perusteella kulttuuri- ja kirjastojaoston 10.12.2019 päätöstä koskeva oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa asiaa koskevaa päätöstä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 15.12.2019, saate 16.12.2019

2

Oikaisuvaatimus 15.12.2019

3

Oikaisuvaatimus 15.12.2019, liite, Raportti Utopiakonsultaatio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 10.12.2019 § 34

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566