Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2020

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

11.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Koskelan monipuoliseen seniorikeskukseen tarvittavista vesiliikuntatiloista

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä erillisten vesiliikuntatilojen rakentamista Koskelan seniorikeskukseen liikuntapalveluiden kannalta tarkoituksenmukaisena.

Yksittäisten, erillisten vesiliikuntatilojen ylläpito on hankalaa ja kallista. Tästä syystä viime vuosina on mm. suljettu useita yksityisten tahojen ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus-  ja terapia-altaita.

Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat valmistuvat tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2023. Uimahallin tulee tiloja mm. vesijuoksulle ja -voimistelulle. Tämä parantaa merkittävästi kaikenlaisen vesiliikunnan edellytyksiä Helsingissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 3.10.2017, § 55 lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa. Lausunnossa vesiliikunnan ja muiden liikuntatilojen tarve nähtiin tärkeänä kaupungin kasvun kannalta. Samalla kutenkin ymmärrettiin Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja toimintojen suunnittelussa ei ollut mukana voimisteluallastiloja. Liikuntaviraston teettämissä tutkimuksissa liikuntapaikkojen saavutettavuustarkastelussa ei tullut ilmi Koskelan alueella olevan heikompaa asetelmaa vesiliikuntapalveluiden kohdalta verraten muihin alueisiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi 3.10.2017, § 54  lausunnossa koskien valtuutettu Sirkku Ingervon toivomuspontta Käpylinnan korvaavista tiloista Koskelassa, että tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupungin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 10.3.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sinikka Vepsän ja 17:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Koskelan seniorikeskukseen (31.12.2019 saakka palvelukeskus) rakennetaan riittävän kokoiset vesiliikuntatilat kuntouintia ja monipuolista vesivoimistelua varten.  Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566