Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponnesta koskien liikuntapalvelujen määrärahojen riittävyyttä

HEL 2019-005119 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä liikuntajaosto ovat esittäneet huolensa liikuntaan osoitettujen määrärahojen riittävyydestä aikaisemmissa kokouksissaan. Helsingin kaupunkistrategia nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pilottihankkeeksi muun muassa kehittämällä kaupunkiympäristöä ja liikuntatarjontaa liikkumiseen kannustavaksi. Helsingin kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keinoin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut kokouksessaan 18.6.2019 lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2020–2029. Samassa yhteydessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti huolensa investointimäärärahojen riittävyydestä 18.6.2019 kaupunkiympäristön toimialalle antamassaan lausunnossa liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta.

Liikuntainvestointeihin varatut määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Samoin kunnossapidon määrärahat ovat tiukassa ja liikuntapaikkojen korjausvelka kasvaa edelleen. Tässä tilanteessa rakentamisen investointimäärärahat on jouduttu kohdistamaan ensisijaisesti nykyisten liikuntapaikkojen perusparantamiseen siten, että varsinaiset liikunnan suorituspaikat pystytään pitämään käyttökelpoisina ja asiakasturvallisuuden edellyttämällä tasolla.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 27.8.2019 kiinnittänyt huomiota liikunnan osoitettujen määrärahojen riittämättömyyteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi talousarvioesityksen 2020 yhteydessä, että ”raamin mukainen talousarvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäresursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avustukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Resursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liikkumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittävän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava ajoissa uusille asuinalueille.”

Myös liikuntaseurojen avustusmäärärahojen, erityisesti tilankäyttöavustusten korottamiselle on perusteltu tarve. Tilankäyttöavustuksilla tuetaan muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen käyttöä. Kaupungin asukasluku on kasvanut tasaisesti ja seurojen jäsenmäärät sen mukaisesti. Kaupunki ei kuitenkaan ole pystynyt lisäämään omien tilojensa määrää vastaamaan tarvetta, eikä tilankäyttöavustusta ole nostettu samassa suhteessa kasvaneen tarpeen kanssa. Monien liikuntaseurojen olosuhdekustannukset ovat kuitenkin nousseet viime vuosina ja nousevat myös tulevina vuosina merkittävästi, koska seurat joutuvat käyttämään ja vuokraamaan yhä enemmän yksityisiä tiloja tai rakentamaan itse tarvitsemiaan olosuhteita liikuntapalvelun omien tilojen riittämättömyyden vuoksi.

Liikuntajaosto on kokouksessaan 2.4.2019 ottanut kantaa liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyyteen seuraavasti:

”Liikuntajaosto haluaa tuoda esille huolen liikunnan avustusmäärärahojen riittämättömyydestä Helsingin väestömäärän kasvun myötä. Tilankäyttöavustusten summa vaikuttaa suoraan harrastusmaksuihin ja niiden vähäisyys lisää eriarvoisuutta eri liikuntalajien välillä. Jaosto pitää tärkeänä huomioida liikunnan positiiviset vaikutukset ennaltaehkäisevinä hyvinvointi- ja terveyshaittojen suhteen sekä merkittävänä syrjäytymisen ehkäisijänä. Nämä tavoitteet ovat kaupungin strategiatavoitteiden mukaisia.”

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sydänmaa Johanna, toivomusponsi, Kvsto 24.4.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 27.9.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponnesta, jossa valtuusto edellyttää hyväksyessään nuorten aloitteet, että selvitetään mahdollisuus lisätä ensi vuodelle budjettiin määrärahoja liikunnan investointeihin, käyttötalouteen ja liikuntaseurojen avustuksiin.  

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sydänmaa Johanna, toivomusponsi, Kvsto 24.4.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566