Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Fierce työryhmän oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 26.5.2019, § 7

HEL 2019-006419 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Fierce työryhmän oikaisuvaatimuksen koskien yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätöstä 26.5.2019, § 7: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 5. jako.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.6.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 1.6.2019

3

Kumppanuuspäällikkö 26.5.2019 § 7, 5. jako

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kumppanuuspäällikön päätöksen 26.5.2019, § 7 hylkäysperusteessa todettiin, että hanketta tuetaan kulttuurikeskus Caisan kautta. Kulttuurikeskus Caisa maksaa Fierce työryhmälle esityskorvauksia esityksistä, jotka nimetään hakemuksessa, joten hanketta tuetaan tältä osin jo Caisan kautta.

Fierce työryhmä vaatii 1.6.2019 toimittamassa oikaisuvaatimuksessaan kielteisen päätöksen oikaisemista ja teoksen tuottamisen tukemista haetulla summalla. Työryhmä vetoaa siihen, että hakemus on kohdistettu hankkeen tuotantokuluihin, ja että teosta on tarkoitus esittää valmistumisen jälkeen myös muissa Helsingin kulttuurikeskuksissa. Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Taide- ja kulttuuriavustuksilla tuetaan yleisölle avointa toimintaa, eikä teosten tuotantoa tai taiteellista työskentelyä tueta erikseen. Fierce työryhmän 6.4.2019 jättämässä ja 7.4.2019 päivittämässä hakemuksessa (hakemusnumero 1812716) kirjataan kulttuurikeskus Caisan ensi-illan sisältämä neljän esityksen sarja, ja avustuksen käyttötarkoitukseksi kuvataan tuotantokulut.

Hakemuksessa kuvatusta hankkeesta avustuskelpoinen osio ovat siinä eritellyt yleisöesitykset. Työryhmälle maksetaan kulttuurikeskus Caisan kautta korvausta esityksistä. Tueksi nähtäisiin vastaavalla tavalla myös muiden kaupungin kulttuurikeskusten mahdollisesti myöhemmin maksamat esityskorvaukset.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä niiden osalta arvioidaan.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.6.2019, saate

2

Oikaisuvaatimus 1.6.2019

3

Kumppanuuspäällikkö 26.5.2019 § 7, 5. jako

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566