Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (2)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Niinistön ym. valtuustoaloitteesta Maailman rauha -patsaan sijoittamiseksi Lenininpuistoon

HEL 2019-005582 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta toteaa, että Maailman rauha -teoksen koko on Helsingin mittakaavassa suuri, eikä se kaupunkikuvallisesti sovellu Lenininpuistoon. Lenininpuisto on luonteeltaan pienimuotoinen ja intiimi puisto. Veistos on pronssia ja jalustan kanssa 6,5 metriä korkea. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus yhteistyössä taidemuseon kanssa tutkii erilaisia vaihtoehtoisia paikkoja teoksen uudelleen sijoittamiseksi.

Moskovan kaupungin Helsingille lahjoittama veistos Maailman rauha paljastettiin 14.1.1990. Veistoslahja oli osa kaupunkien välistä ystävyys- ja kulttuurivaihtotoimintaa. Oleg Kirjuhinin veistos on esimerkki neuvostoliittolaisesta sosialistisesta realismista. Veistoksen aiheena on eri mantereiden asukkaat, jotka kannattavat lehvin koristettua maapalloa rauhan puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa. Veistoksen jalustassa on teksti: "Maailman rauha Moskovan lahja Helsingille kuvanveistäjä O. S. Kirjuhin 1989".

Hakaniemenrannan asemakaava muuttuu ja alueella käynnistetään lähivuosina mittavat rakennustyöt. Tähän liittyen kaksi alueella sijaitsevaa julkista taideteosta, Oleg Kirjuhinin Maailman rauha ja Miina Äkkijyrkän teos Joy vuodelta 2006 on siirrettävä nykyisestä sijoituspaikastaan uuteen. Paikka pyritään mahdollisuuksien mukaan etsimään läheltä nykyistä sijaintia.

On tärkeää, että Helsingin kaupunkikuvassa, arkkitehtuurissa ja julkisessa taiteessa näkyvät historian monet kerrostumat. Kaupunkikuvallisesti on myös tärkeää, että veistokset sijoitetaan mittakaavaansa sopivaan paikkaan. Maailman rauha -patsaan ja Joy-teoksen siirtämisiä valmistellaan ja niihin liittyvät prosessit ovat tällä hetkellä vielä kesken.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavana oli museonjohtaja Maija Tanninen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.9.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jussi Niinistön ja 14:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Helsinki sijoittaa Maailman rauha -patsaan Hakaniemenrannan uudistamisen yhteydessä Lenininpuistoon. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566