Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

29.8.2019, 44 §
Tarvepäätös toimitilojen käyttöönottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta Narrin Näyttämöä varten

Hallintojohtaja

3.9.2019, 18 §
Valtionavustuksen hakeminen kulttuuripalvelukokonaisuuden Helsingin kaupunginorkesterin valtakunnallisesti merkittävälle kehittämishankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

3.9.2019, 20 §
Salassa pidettävä

3.9.2019, 21 §
Hankinta, kirjastot.fi -raportointipalvelu, jatkokehitys ja ylläpito 2019

4.9.2019, 22 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

27.8.2019, 47 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Isoniityn päiväkoti, luonnostilauspäätös

27.8.2019, 48 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Lastenpäiväkoti Vaapukka, Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen lisätilat, luonnospäätös

27.8.2019, 49 §
Taideteoslaina taidemuseolta Amos Rex taidemuseolle

4.9.2019, 50 §
Taideteoslaina taidemuseolta Helsingin kaupunginmuseolle

4.9.2019, 51 §
Taidemuseon taidehankinta, Mäntän kuvataiteen ystävät ry

4.9.2019, 52 §
Taideteoslaina taidemuseolta Turun museokeskukselle

6.9.2019, 53 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Vuosaaren lukio, luonnospäätös

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

30.8.2019, 12 §
Drom ry:lle myönnetyn taide- ja kulttuuriavustuksen takaisinperintä

Yleiset kulttuuripalvelut, alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö

29.8.2019, 3 §
Liikkuvien led-valojen hankinta Stoan musiikkisaliin

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

28.8.2019, 37 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien rikkoutunutta tuulilasia

5.9.2019, 38 §
Koulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön uusien omavalvontakohteiden liittäminen Palmian iltavalvontapalveluiden sopimukseen

6.9.2019, 39 §
Maa-alueen vuokraus Etelä-Haagan kentältä Posti Palvelut Oy:lle varhaisjakelun jättöpaikaksi

Liikuntapaikkapäällikkö

23.8.2019, 34 §
Matkaviestintukiasematilan vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuistosta Telia Finland Oyj:lle

30.8.2019, 35 §
Myllypuron Liikuntamyllyssä sijaitsevan toimitilan vuokraus Hieronta Ahmalle

4.9.2019, 36 §
Myllypuron Liikuntamyllyssä sijaitsevan toimistotilan vuokraus Voimisteluseura Helsinki VHS ry:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

3.9.2019, 51 §
Pitkäkosken ulkoilumajan vuokraus Tmi M. Taiarolille

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

29.8.2019, 50 §
Nuorten toimintaryhmän Kallionuoret projektiavustushakemus vuodelle 2019

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566