Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloitteesta avoimen urheilupuiston toteuttamiseksi keskusta-alueella kulttuurikäytävän jatkeeksi

HEL 2019-006610 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi ja vastaa Kisahallin ja Olympiastadion edustan parkkialueista.

Liikuntapalvelukokonaisuus ei hallinnoi kantakaupungin alueella kenttäaluetta johon voisi sijoittaa valtuutettu Straniuksen ehdottamia toimintoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana ajatusta, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa kulttuurialueen jatkoksi kaikille avoimen liikuntapuiston. Olympiastadionin ja Kisahallin edustojen kehittäminen liikunnallisuutta edistävään suuntaan on kaupungin strategian mukaista.

Selvityksessä tulee huomioida, että alueella on runsaasti yleisötapahtumia, jotka tarvitsevat pysäköintipaikkoja ja tilapäistä tapahtumatilaa. Alueen tulevaisuuden käyttötarkoituksen määrittelyssä tulee huomioida alueen monen eri hankkeen tarpeet ja aluetta on tarkasteltava kokonaisuutena ja siinä tulee ottaa huomioon sen merkitys valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. Olympiastadionin valmistuminen ja Helsinki Garden tulevat muuttamaan alueen kokonaisuutta ja etenkin vapaan tilan määrä alueella vähenee. Töölön Kisahallin peruskorjaus on suunniteltu vuosille 2023–2025 jonka yhteydessä tarkastellaan Kisahallin käyttäjäryhmiä ja heidän tarpeita.

Kevyiden siirrettävien kenttärakenteiden rakentaminen ei suoranaisesti estä alueen tapahtumakäyttöä ja oikeilla pelialustojen materiaalivalinnoilla voidaan mahdollistaa pysäköintialueen monikäyttöisyys.

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa ulkoiluliikuntapaikkojen järjestämisestä sille osoitetuilla alueilla. Keskustan ja kantakaupungin alueella on määrällisesti vähän ulkoliikuntapaikkoja ja rakennettuun kaupunkiin on haasteellista sijoittaa uusia ulkoliikuntapaikkoja, joten Kisahallin ja Olympiastadionin pysäköintialueiden liikunnallinen käyttö toisi keskustan alueelle huomattavan parannuksen ulkoliikuntapaikkojen tarjontaan kantakaupungin alueella.

Liikuntapalvelukokonaisuus on lisännyt tekonurmikentilleen kaikille avoimia käyttövuoroja, mutta Töölön alueen jalkapallokentät ovat pääsääntöisesti varattu seuratoiminnalle. Lähin kaikille avoin koripallokenttä löytyy Uimastadionin vierestä. Eläintarhan yleisurheilukenttä on osittain vapaassa käytössä, mutta Suomen käytetyin yleisurheilukenttä on erittäin ruuhkainen ja useasti varattu seuratoiminnalle.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.9.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Leo Straniuksen ja 18:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa kulttuurialueen jatkoksi ihmisille avoimen urheilupuiston Kisahallin ja Olympiastadionin yhteydessä oleville parkkipaikoille. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566