Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kulttuuri- ja kirjastojaoston päätökseen 28.5.2019, § 12

HEL 2019-007326 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston päätöstä 28.5.2019, §12: Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako.

Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen perustelu on oikeutettu. Tästä huolimatta hanke ei kuitenkaan täytä avustamisen edellytyksiä.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 20.6.2019

2

Oikaisuvaatimus 20.6.2019, liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomalaisen Kamarioopperan kannattajayhdistys ry haki 14.4.2019 saapuneella hakemuksella taide- ja kulttuuriavustuksista tukea 20 000 euroa kahden uuden kotimaisen kamarioopperan kantaesitykseen Espoon kaupunginteatteriin. Konseptiin kuuluu teosten konsertante-esitykset Helsingissä sekä 30 maahanmuuttajalle suunnattu kolmen tunnin työpaja. Kulttuuri- ja kirjastojaosto ei myöntänyt hankkeelle tukea kokouksessaan 28.8.2019 ja kirjasi hylkäysperusteeksi, ettei hanketta pidetty yleisölle avoimena. Oikaisuvaatimuksen 24.6.2019 tekijän mukaan avustuksen hylkäysperuste on virheellinen ja tehty hakemus halutaan uudistaa.

Avustuksen epäämisen perustelu on ollut virheellinen. Konsertit ovat kaikille avoimia.

Avustuksen myöntämiseen konserteille ei kuitenkaan ole edelleenkään perusteita. Konserttien varsinaiset kantaesitykset ovat Espoossa. Helsingin ei ole tarkoituksenmukaista tukea tuotantoa, joka esitetään pääosin muualla.  Mahdolliset esityspaikat Helsingissä olivat hakemuksen käsittelyaikaan epävarmat ja ovat sitä myös oikaisuvaatimuksessa. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa puhutaan varsinaisesta hakemuksesta poiketen vain yhdestä konsertista Helsingissä. Maahanmuuttajille suunnattu workshop voidaan katsoa osaksi esitysten normaalia yleisötyötä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaisessa määräajassa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan.

Esittelijä

museonjohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 20.6.2019

2

Oikaisuvaatimus 20.6.2019, liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566