Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 231

Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2018-012754 T 00 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kuvauksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuvan sisaisen_valvonnan_ja_riskienhallinnan_kuvausluonnos 12.11.2018

2

Kolmen puolustuslinjan malli 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 7 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä. 

Liitteenä olevaan toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaukseen on sisällytetty tämän hetkiset menettelytavat ja lisäksi kehittämistoimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

Keskeisimpänä kehittämistavoitteena on toimialalle laadittava kattava riskienhallintasuunnitelma vuoden 2019 kuluessa. Suunnitelmassa määritellään ja organisoidaan toimialan riskienhallinta sen eri tasoilla ja otetaan huomioon mm. toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen liittyviä riskejä. Suunnitelma sisältää mm. riskienhallinnan prosessit, vastuut, raportoinnit ja koulutussuunnitelman.

Kuluvan syksyn aikana on myös toteutettu kansliapäällikön tehtäväksi annosta toimialan ja kaupungin merkittävimpien riskien arviointi. Toimialojen, liikelaitosten ja keskushallinnon virastojen esitysten pohjalta kaupungin johtoryhmä tulee vahvistamaan kaupungin merkittävimmät riskit maaliskuussa 2019.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuvan sisaisen_valvonnan_ja_riskienhallinnan_kuvausluonnos 12.11.2018

2

Kolmen puolustuslinjan malli 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566