Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 230

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

HEL 2018-012653 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Nasima Razmyar: Palautetaan tulosbudjetti valmisteltavaksi niin, että Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamat budjettivaikutukset voidaan ottaa kaikilta osin huomioon. 

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi Nasima Razmyarin ehdotuksesta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurin _ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot

2

Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018

3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit liitteiden mukaisesti. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeuttaa toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista sekä investointimäärärahojen kohdentamisesta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 28.8.2018 hyväksymä vuoden 2019 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin talousarviokäsittelyssä päätetyt muutokset.

(1 000 e)

TAE2019 
Ltk 28.8.

muutos

TA2019 
Kvsto 28.11. 

TB2019

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; tulot

29 385

0

29 385

31 472

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; menot

210 070

3 881

213 951

216 038

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika; toimintakate

-180 685

-3 881

-184 566

-184 566

 

 

 

 

 

4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

24 484

-1 513

22 971

22 971

4 10 03 Liikunnan laitosavustukset

14 070

0

14 070

14 070

 

 

 

 

 

80504 Kulttuurin ja vapaa-ajan investoinnit

5 856

0

7 106

7 106

 

Kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 11.12. ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 12.12.2018.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurin _ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 2019, lautakunta ja jaostot

2

Tosu_yhteinen_osuus_kaupunki_taulukko_2019_lautakunnalle ja jaostoille 04122018

3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusmäärärahat ja tavoitteet vuodelle 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 11.12.2018 § 30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 11.12.2018 § 28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 11.12.2018 § 22

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566