Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 232

Suvilahden Tiivistämön tarveselvityksen hyväksyminen ja Kulttuuriareena Glorian vuokrasopimuksen irtisanominen

HEL 2018-011876 T 10 01 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurisen nuorisotyön tapahtumayksikön väistötilojen tarveselvityksen, jossa tapahtumayksikön toiminta siirretään Suvilahteen alkaen 1.3.2019.

Samalla lautakunta päätti irtisanoa nuorisopalvelukokonaisuuden tapahtumayksikköön kuuluvan Kulttuuriareena Glorian käytössä olevat kokoontumistilat osoitteessa Pieni Roobertinkatu 12 (879 m²) noudattaen 6 kuukauden irtisanomisaikaa sekä toimistotilat osoitteessa Rikhardinkatu 3 (136 m²) noudattaen 12 kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli mahdollista, tiloista voidaan luopua nopeammalla aikataululla.

Tapahtumayksikön käytössä olevien tilojen nykyiset vuokrakustannukset ovat noin 178 600 euroa vuodessa ja väistötilojen vuokrakustannukset arviolta 235 000 euroa vuodessa sisältäen muutostöistä viiden vuoden ajan maksettavan lisävuokran

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela.

Esittelijä

vs. nuorisoasianjohtaja

Tiina Hörkkö

Lisätiedot

Pekka Mönttinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 45807

pekka.monttinen(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Hannu Keski-Hakuni, tekniikan päällikkö, puhelin: 310 29872

hannu.keski-hakuni(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapahtumayksikön väistötilojen tarvekuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorisopalveluiden tapahtumayksikkö vastaa Helsingin suurimpien nuorten tapahtumien tuottamisesta sekä vastaa Kulttuuriareena Glorian toiminnasta. Gloriassa on käynyt vuosittain 50 000–60 000 helsinkiläistä nauttimassa erilaisista kulttuuritapahtumista, joita tilassa on järjestetty vuosittain noin 250. Vuositasolla esitystekniikassa sekä tuotantoassistentteina on noin 50 17–25-vuotiasta nuorta työ- ja oppilaitosharjoittelijoina sekä työkokeilijoina.

Tapahtumayksikön toimiminen jatkossa Gloriassa on mahdotonta rakennuksen teknisen kunnon johdosta. Kiinteistöön on suunnitelleilla mittava perusparannus sisältäen LVI- ja sähköremontit. Tästä johtuen tapahtumayksikölle on etsitty väistötiloja yhdessä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuoden 2018 aikana. Parhaiten toimintaan soveltuvaksi tilaksi on varmistunut Tiivistämö Suvilahdessa, joka sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja alueella, jolla on vakiintunut asema kaupunkitapahtumien toteutuspaikkana. Väistötilasta on tarkoitus muuttaa Suvilahden tiiliseen kaasukelloon rakennettavaan kulttuuritilaan.

Tapahtumayksikön toimintaa varten tilaan pitää tehdä vähäisiä muutostöitä, jotta palvelukonsepti palvelee tulevaisuudessakin asiakkaita mahdollisimman hyvin ja toiminta saadaan järjestettyä tehokkaasti. Muutostyöt koskevat ravintolatilan rakentamista, takahuonetilojen wc-tilojen muutostöitä, avokeittiön rakentamista toiseen takahuonetilaan sekä pienehköjä maalaus-, sähkö- ja viemäröintitöitä.

Esittelijä

vs. nuorisoasianjohtaja

Tiina Hörkkö

Lisätiedot

Pekka Mönttinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 45807

pekka.monttinen(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Hannu Keski-Hakuni, tekniikan päällikkö, puhelin: 310 29872

hannu.keski-hakuni(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapahtumayksikön väistötilojen tarvekuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566