Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 236

Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimus yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön päätökseen 4.11.2018, § 10

HEL 2018-010792 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimuksen yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 4.11.2018, § 10: Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 8.jako.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1

Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimus, kumppanuuspäällikön päätös 4.11.2018 § 10

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pajamäki Seura ry hakee 8.11.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 4.11.2018, § 10: Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 8. jako.

Pajamäki Seura ry on hakenut 1 533 euron taide- ja kulttuuriavustusta 24.8.2018 saapuneella hakemuksella Pajamäki-päivään 25.8.2018. Tapahtumalle myönnettiin 500 euron avustus. Pajamäki Seura ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa se pitää myönnettyä avustusta liian pienenä.

Kaupunginosatapahtumien avustusten taso vaihtelee ja on sidoksissa avustuskriteerien toteutumiseen. Tuen tasoa arvioitaessa harkintaan vaikuttavat muun muassa tapahtuman mittakaava ja kulttuurinen sisältö sekä tuotantotapa. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Pajamäki Seura ry:n hakemus saapui tapahtumaa edeltävänä päivänä ja siitä puuttui tapahtuman budjetti ja tilaisuuden ohjelma. Seuran internet-sivuilta selvisi, että kyse oli kaksituntisesta tapahtumasta, johon kuului poniratsastusta, joogaa, kasvomaalausta, tuttujen tapaamista ja leppoisaa yhdessäoloa. Päivän päätteeksi on julkistettu Kiva Naapuri 2018 -tunnustuspalkinnon saaja.

Pajamäki Seura ry:n tapahtuma on jäänyt mittakaavaltaan ja kulttuuriselta sisällöltään verrattain kapeaksi. Avustus myönnettiin, koska tapahtuma oli luonteeltaan osallisuutta lisäävä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1

Pajamäki Seura ry:n oikaisuvaatimus, kumppanuuspäällikön päätös 4.11.2018 § 10

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalvelut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 04.11.2018 § 10

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566