Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 235

Eron myöntäminen kulttuuripalvelupäällikölle ja avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2018-012872 T 01 01 04 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti myöntää eron kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikulalle 30.11.2018 alkaen.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuuripalvelupäällikön avoimena olevaa virkaa määrätään hoitamaan filosofian maisteri, eMBA Veikko Kunnas 5 904,90 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin ajalle 1.12.2018–31.5.2019. Kulttuuripalvelupäällikkö toimii samalla yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuusyksikön päällikkönä.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleen 2 sana 'kuukausipalkkaeduin' korjataan sanaksi 'kokonaiskuukausipalkkaeduin'. 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus, Stuba Nikula 30.10.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää eron kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikulalle 30.11.2018 alkaen.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, että kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuuripalvelupäällikön avoimena olevaa virkaa määrätään hoitamaan filosofian maisteri, eMBA Veikko Kunnas 5 904,90 euron mukaisin kuukausipalkkaeduin ajalle 1.12.2018–31.5.2019. Kulttuuripalvelupäällikkö toimii samalla Yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuusyksikön päällikkönä.

Esittelijän perustelut

Kulttuuripalvelupäällikön virka tuli avoimeksi 1.12.2018, kun kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikula pyysi eroa virastaan 30.11.2018 alkaen siirtyessään kaupunkikonsernissa toiseen tehtävään.

Kulttuuripalvelupäällikön viran täyttämisestä päätetään kulttuuripalvelukokonaisuuden virkarakenteen laajemman tarkastelun jälkeen keväällä 2019. Virkaan tarvitaan avoimen viran hoitaja virkarakenteen tarkastelun ja mahdollisen täyttöprosessin ajaksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1§:n perusteella kulttuuripalvelupäällikön ottaa ja virasta eron myöntää toimialalautakunta. Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n perusteella virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4§:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Avoimen viran hoidosta maksettava palkka koostuu peruspalkasta, työkokemuslisästä ja määräaikaisestä tehtävälisästä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus, Stuba Nikula 30.10.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566