Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Koulujen iltavalvontapalveluita koskevan hankintasopimuksen optiokauden käyttöönotto

HEL 2018-012419 T 02 08 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti ottaa käyttöön koulujen iltavalvonta- ja vartiointipalveluita koskevan sopimuksen H097-17 yhden (1) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2019–31.12.2019 Palmia Oy:n kanssa.

Yhden (1) vuoden optiokautta koskevan suorahankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1 200 000 euroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valtuuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti lisäksi valtuuttaa liikuntajohtajan päättämään hankintasopimuksen viimeisen kahden (2) vuoden optiokauden käyttämisestä ajalle 1.1.2020–31.12.2021.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palmia Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 1.6.2018, § 7 hankkia koulusalien ilta- ja omavalvontapalvelut Palmia Oy:ltä iltavalvonnan siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017-001237 perustuvan minikilpailutuksen perusteella. Hankintapäätökseen sisältyi lisähankintamahdollisuus, joka koostui yhdestä yhden (1) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yhdestä kahden (2) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–31.12.2021.

Kyseessä on hankintalain 41.2 §:n mukainen lisätilauksia koskeva suorahankinta.
Koulusalien iltavalvontapalvelut hankitaan alkuperäiseen hankintapäätökseen 16.1.2018, § 7 perustuvalle yhden (1) vuoden optiokaudelle 1.1.2019–31.12.2019.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palmia Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566