Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta Kumpulanpuron ennallistamiseksi niin, että siihen voisi nousta taimenia

HEL 2018-007086 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Pöydällepanoehdotus:
Sami Muttilainen: Asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Jukka Linder, kalatalousasiantuntija, puhelin: 310 87964

jukka.linder(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti aloitteeseen, että jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään miten Kumpulanpuro voitaisiin kunnostaa taimenen elinympäristöksi ja mahdolliseksi lisääntymisalueeksi.

Veden laatu on ollut purossa, etenkin alajuoksulla välttävä, mutta veden fysikaaliset ominaisuudet, sameus ja väriluku, yläjuoksulla ovat hyviä. Puroa ja sen valuma-aluetta on muokattu voimakkaasti vuosien aikana. Puro kärsii ajoittain veden vähyydestä. Pääuoman pituus on noin 2 km ja alavirran vajaa neljäsosa purosta kulkee suurikokoisessa putkessa Hermannin rantatien ali Nylanderinpuistosta Toukolan rantapuistoon.

Puro kerää hulevesiä laajalta alueelta Helsingistä. Pasilan ratapihan ja muutaman muun kuormittajan hulevedet johdetaan nykyisin Viikinmäen puhdistamoon. Puro saa kuitenkin pohjaveden lisäksi hulevesistä suuren osan purouoman vesistään. Biodiversiteetin ja ihmistenkin viihtyvyyden lisäksi erilaiset hulevesiratkaisut voitaisiin ottaa entistä tehokkaammin avuksi puron vesimäärän ja virtaaman lisäämiseksi. Kaupungin hulevesityöryhmä, voisi miettiä ratkaisuja Kumpulanpuron veden lisäämiseksi ja veden laadun parantamiseksi taimenille sopivaksi, kutusoraikkojen ja pienten koskiosuuksien rakentamisen ohella.

Helsingissä on useita puroja saatu talkoolaisten ja Staran avulla kunnostettua uhanalaisen taimenen lisääntymisalueiksi, Longinoja ja Haaganpuro mainioina esimerkkeinä. Kumpulanpuron kunnostaminen taimenpuroksi saattaa olla haasteellisempi ja työläämpi kuin muiden purojen mm. veden vähyyden ja puron laskupakan sijainnin vuoksi. Puron virtaama on eräs tärkeä tekijä taimenen kutunousulle merestä jokiin ja puroihin. Puro laskee Vanhankaupunginlahteen Kyläsaaren kohdalla. Vanhankaupunginlahdella on taimenen nousua ajatellen hyvät kalastusjärjestelyt. Mm. verkkokalastus on sallittu vain talviaikaan tammi-maaliskuussa (kutunousu pääasiassa elo-lokakuussa) mutta paikka on lähellä Vantaanjoen suuta, jonne oletettavasti lähes kaikki lahdelle mereltä kudulle nousevat taimenet suuntaavat, huomattavasti suuremman ja siten houkuttelevamman virtaaman vuoksi.

Puroon voisi saada kuitenkin taimenen poikasia istuttamalla paikallisen purotaimenkannan jolla ei olisi kalastuksellista merkitystä vaan toisi lisän kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen ja asukkaiden viihtyvyyteen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.12.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kalasataman raitiotien jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään, miten Kumpulanpuroa voitaisiin ennallistaa niin, että siihen voisi nousta taimenia.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Jukka Linder, kalatalousasiantuntija, puhelin: 310 87964

jukka.linder(a)hel.fi

Liitteet

1

Arhinmäki Paavo, toivomusponsi 1, Kvsto 13.6.2018 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566