Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteeseen kaupunkisoutuvenepalvelun käyttöönotosta

HEL 2018-006847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta kannatettavana, mutta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kaupunki ryhtyisi itse järjestämään kyseistä palvelua. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan, kaupungin tehtävä tässä asiassa olisi kaupungin strategian mukaisesti toimia alustana ja mahdollistajana luomalla yrityksille mahdollisimman hyvät lähtökohdat järjestää kaupunkia elävöittävää toimintaa.

Liikuntapalvelukokonaisuus selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa mahdollisia maa-alueita, jotka voisivat soveltua vuokrattavaksi tällaisen toiminnan harjoittamiseen, huomioiden alueen toiminnallisuus, turvallisuus, ympäristöasiat jne. Samalla selvitetään, miten kyseiset paikat voitaisiin kilpailuttaa mahdollisten yrittäjien kesken.

Espoon kaupunkivenepalvelu toimii niin, että yksityinen yritys järjestää koko vuokraustoiminnan ja on omalla kustannuksellaan hankkinut tarjoamaansa palveluun liittyvät soutuveneet. Espoon kaupunki on järjestänyt ja vuokrannut maa-alueet yritykselle heidän toimintaansa varten.

Espoossa veneiden vuokrapaikat ovat poukamissa ja pienvenesatamien läheisyydessä. Helsingissä tulee huomioida Espoota huomattavasti vilkkaampi vesiliikenne ja se, että Espoossa ei ole laivaliikennettä.

Aloitteessa yhtenä vaihtoehtona ehdotettu Töölönlahti soveltuu erinomaisesti soutuveneiden vuokrauspaikaksi huomioiden turvallisuus, ja lahdella on jo SUP-lauta-, kajakki-, soutuvene- ja kanoottivuokraustoimintaa. Töölönlahden yrittäjien maa-alueiden vuokrauksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Liikuntapalvelukokonaisuuteen ei ole tullut kyselyjä mistä voisi vuokrata soutuveneen kaupungin alueella. Liikuntapalvelukokonaisuudella on soutuveneiden vuokraustoimintaa Lähteelän ulkoilualueella ja Kaunissaaressa, joissa myös on henkilökuntaa jotka voivat huolehtia vuokraustoiminnasta ja siitä, että soutuveneet ovat vuokrattavassa ja turvallisessa kunnossa. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelun tarjoaja on aina vastuussa siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen. Tämä tarkoittaa, että veneet ja niiden välineistö on aina tarkistettava ja huollettava kuntoon, ennen kun ne luovutetaan käyttäjälle.

Helsingin kaupungin alueella liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole erillistä soutuveneiden vuokraustoimintaa, eikä liikuntapalvelukokonaisuus ole erikseen resursoinut määrärahaa tällaisen palvelun toteuttamiselle. Liikuntapalvelukokonaisuus on vuokrannut useita maa-alueita hallinnoimiltaan alueiltaan yrityksille jotka harjoittavat mm. SUP-lauta-, kajakki- sekä kanoottivuokraustoimintaa ja toimii näin jo mahdollistajana monelle yritykselle.

Käsittely

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.11.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Emma Karin ja 22:n muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, jossa Helsingin kaupunkia pyydetään selvittämään mahdollisuudet ottaa kaupunkisoutuvenepalvelu käyttöön kesään 2019 mennessä. Aloite on kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566