Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 211

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

29.10.2018, 53 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginmuseon ostolaskujen hyväksymisvaltuudet

29.10.2018, 54 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, taidemuseon ostolaskujen hyväksymisvaltuudet

9.11.2018, 55 §
Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräiseen kokoukseen 13.11.2018

14.11.2018, 56 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan työntekijän oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

14.11.2018, 57 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön päivittäminen kirjastopalvelukokonaisuuden osalta 1.1.2019 ja muilta osin 14.11.2018 lukien

Hallintojohtaja

13.11.2018, 31 §
Avustuksen hakeminen Valtakunnalliselle e-kirjasto -pilottihankkeelle Suomen Kulttuurirahastosta

13.11.2018, 32 §
Asiakaskyselyn toteutuksen hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

14.11.2018, 33 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

14.11.2018, 20 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen HAM Helsingin taidemuseolle

14.11.2018, 21 §
Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

14.11.2018, 22 §
Taidelahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle

Taidemuseon johtaja

16.11.2018, 74 §
Taidemuseon taidehankinta taitelijalta

16.11.2018, 75 §
Työsuhteessa olevan henkilön (markkinointi- ja viestintävastaava) oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun taidemuseossa

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

9.11.2018, 8 §
Helsingin kaupunginmuseon opastejärjestelmän uusiminen

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

4.11.2018, 10 §
Taide- ja kulttuuriavustushakemukset vuodelle 2018, kumppanuuspäällikön 8. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

28.10.2018, 33 §
Itäkeskuksen uimahallin kahvilatilasta solmitun vuokrasopimuksen päättäminen

30.10.2018, 34 §
BMI-uimakortin pilotointi liikuntapalveluissa ja päätös hinnasta vuodelle 2019

Liikuntapaikkapäällikkö

29.10.2018, 60 §
Näyteikkunatilan vuokraus Töölön kisahallista Deslax Oy:lle

30.10.2018, 61 §
Itäkeskuksen uimahallin kahvilatilan vuokraaminen Mahmood Holdingsille

13.11.2018, 62 §
Rautatientorin tekojääradan oheistoimintoja koskevien palveluiden käyttöoikeussopimuksen solmiminen Korjaamo Group Oy:n kanssa ajalle 3.12.2018 - 17.3.2019

Ulkoilupalvelupäällikkö

22.10.2018, 57 §
Aluspaikan vuokraaminen Hietalahden Sillilaiturissa M/S Svanholm

22.10.2018, 58 §
Aluspaikan vuokraaminen Sompasaarenlaiturista Orbiit Sukeltajat ry:lle

22.10.2018, 59 §
Aluspaikan vuokraus Jätkäsaaren laiturista Korpisälli Oy:lle

22.10.2018, 60 §
Jätkäsaaren laiturin aluspaikan vuokrasopimuksen irtisanominen

25.10.2018, 61 §
Laiturialueen vuokraaminen Kotiluodolta Helsingin Navigaatioseura

26.10.2018, 62 §
Maa-alueen vuokraus Meripellonranta Oy:lle Puotilan venesatamasta

29.10.2018, 63 §
Matkaviestinverkon tukiasemapaikan vuokraaminen Luukin ulkoilualueelta Elisa Oyj:lle

5.11.2018, 64 §
Lauttasaaren ulkoilupuistossa sijaitsevan kiinteistön ja uimalaiturin vuokraus Humaus ry:lle

7.11.2018, 65 §
Rastilan talviuimapaikan vuokraus Helsingin Latu ry:lle

12.11.2018, 66 §
Roihuvuoren Venekerho ry:lle vuokratun laiturialueen vuokrasopimuksen irtisanominen Strömsinlahden venesatamasta

13.11.2018, 67 §
Laiturinpito-oikeus Roihuvuoren Venekerho ry:lle Strömsinlahden venesatamasta

Liikuntapalvelupäällikkö

22.10.2018, 22 §
Tapahtuma-avustusten 2018 myöntäminen

14.11.2018, 23 §
Tapahtuma-avustusten myöntäminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

5.11.2018, 8 §
Hinnantarkistus Puistolan alueen avoimen ja ryhmämuotoisen nuorisotyön hankintasopimukseen, H064-16

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

24.10.2018, 63 §
Nuorten toimintaryhmän Hikmah nuoret projektiavustushakemus 2018

24.10.2018, 64 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

12.11.2018, 65 §
Nuorten toimintaryhmän Nuoret päättää päättäjän projektiavustushakemus

12.11.2018, 66 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n projektiavustushakemus

Liikuntajaosto

23.10.2018, § 18
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

23.10.2018, § 19
Liikunnan avustusten myöntöperusteet ja hakuohje vuodelle 2019

Nuorisojaosto

18.10.2018, § 21
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä- kirjan tarkastajien valinta

18.10.2018, § 22
Scoutkåren Spejarna, Helsingfors rf:n loma-aikojen leiriavustushakemus 1.11.2017-31.10.2018

18.10.2018, § 23
Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön päivittäminen

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566