Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 214

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle koskien kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toimintakatteen alittamista

HEL 2018-012091 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toimintakatteelle myönnettäisiin 1 312 000 euron alitusoikeus. Toimintakatteen alitus syntyy kaupunginkirjaston valtakunnallisiin tehtäviin kohdistuvan rahoituksen budjetointierosta 995 000 euroa, Pirkkolan jäähallin sulkemisen aiheuttamasta laitosavustusten kasvusta 167 000 euroa sekä toimialan hallintoon siirtyneiden uusien henkilöiden osalta 150 000 euroa.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena muutettiin vasemmassa marginaalissa sana päätösehdotus muotoon esitysehdotus.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella toimialajohtajille, liikelaitosten toimitusjohtajille, virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille.

Mikäli toimialat eivät kykene toimimaan kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän talousarvion puitteissa, on lautakuntien käsittelemien ylitysesitysten oltava viimeistään 30.11.2018 kaupunginkansliassa.

Helsingin kaupunginkirjaston vastuulle kuuluu yleisiä kirjastoja koskevassa laissa määritelty valtakunnalliset kehittämistehtävät, toimialueenaan koko maa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa perustoiminnan sekä osallistuu muiden valtakunnallisten hankkeiden rahoitukseen.

Toimialan tukiin ja avustuksiin on kaupunginkirjaston osalta budjetoitu tuloa 995 000 euroa kirjaston valtakunnallisten tehtävien hoitamisesta. Kuitenkaan tuloa vastaavaa menoerää ei ole budjetoitu lainkaan kirjaston käyttömenobudjettiin. Tämä esitetään teknisenä alituksena toimialan katteeseen.

Pirkkolan kaksi jäähallia sulkeutui pysyvästi kosteusvaurioiden vuoksi keväällä 2018. Tästä syystä on jouduttu korottamaan jääurheiluseurojen avustusta  167 000 eurolla ja se esitetään alituksena toimialan katteeseen.  Avustus kohdennetaan jääurheilun junioritoimintaan tilankäyttöavustuksena.
Lisä avustusmäärärahaan tarvitaan lasten ja nuorten jääurheilun tukemiseen taitoluistelussa, jääkiekossa ja ringetessä eli niissä lajeissa, joissa lajin pääasiallinen harjoittelu- ja kilpailutoiminta tapahtuu jäähallissa ja joille Pirkkolan kahden jäähallin sulkeutuminen on aiheuttanut merkittävän kokonaiskustannusten kasvun  olosuhdemaksuihin. Kun Pirkkolan jäähallin edullisia jäävuoroja ei ole, ovat seurat joutuneet korvaamaan harjoitusvuorot huomattavasti kalliimmalla jääajalla. Muutoksella on ollut suuri vaikutus lasten ja nuorten jäävuorojen maksuihin ja harrastamisen hintaan.

Toimialalle on siirtynyt sosiaali- ja terveystoimialalta neljä vapaaehtoistyön koordinaattoria 1.5.2018 ja kaupunginkansliasta johtava asiantuntija 1.11. 2018. Tämä tarkoittaa 150 000 euron palkkakulujen teknistä ylitystä, joten se esitetään toimialan katealitukseen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566