Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 218

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Raatikaisen ym. valtuustoaloitteeseen kulttuuriratikan saamiseksi Kontulaan

HEL 2018-011134 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että mikäli aloitteessa esitetty kulttuuriratikkahanke toteutuu, niin kaupunki voi tukea raitiovaunun kulttuuritapahtumia hankekohtaisesti avustusjärjestelmänsä kautta.

Helsingin kaupungin liikennelaitos luopuu liikennekäyttöön soveltumattomista ja käytöstä poistetuista vanhoista raitiovaunuista. Vaunuille ei ole museointitarvetta, minkä vuoksi HKL etsii vaunuille uusia omistajia ja uutta kaupunkikulttuuria tukevaa käyttöä sen sijaan, että vaunut romutettaisiin.  Hakijoiden tulee esittää vaunulle käyttötarkoitus, jonka yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä HKL arvio. Hakijoiden pitää osoittaa, miten luovutettavasta vaunusta huolehditaan, jotta se pysyy raitioliikenteen arvon mukaisessa kunnossa ja pidemmälläkin aikajänteellä toimii raitioliikennettä ja raitioliikenteen historiaa kunnioittavasti.

Ajatus vanhentuneiden raitiovaunujen uusiokäytöstä kaupunkitilassa on kannatettava, erityisesti jos vaunut saadaan jatkossa palvelemaan asukkaiden kulttuurikäyttöä ja rikastuttamaan kaupunkikulttuuria. Aloitteesta ei kuitenkaan ilmene kenen toimesta ja millä kustannuksilla vaunu siirrettäisiin paikalle, eikä liioin minkälaiset perustamistyöt hankkeelle tarvittaisiin tai miten vaunusta huolehdittaisiin. Raitiovaunuilla ei myöskään ole suoranaista historiallista yhteyttä Kontulan alueeseen.

Kontulan kulttuuriratikan yhteisön toimijoiksi on listattu iso joukko alueen tunnettuja kulttuuritoimijoita, joiden uudenlaiselle yhteistyölle raitiovaunu toisi uusia mahdollisuuksia. Samalla on otettava huomioon, että vaunun kulttuuritapahtumat tarvitsevat onnistuakseen myös vastuullisen tuottajatahon ja ylläpitäjän.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: lisätään lausuntoon "lautakunta pitää kulttuuriratikan sijoittamista Kontulaan kannatettavana"

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 17.12.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Raatikaisen ja 18:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään hanketta kulttuuriratikan saamiseksi Kontulaan. Aloitteessa esitetään käytöstä poistetun raitiovaunun sijoittamiseksi Kontula-aukiolle alueen kulttuurin toimijoiden yhteenliittymän käyttöön. Aloitteessa kuvaillaan Kontulan kulttuuritarjontaa ja visioidaan raitiovaunulle yhteisöllistä ja osallistavaa käyttöä.Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.11.2018 § 153

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566