Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokousajat vuonna 2019

HEL 2017-012574 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2019 seuraavasti:

ti 15.1.

klo 16:15

ti 29.1.

klo 16:15

ti 12.2.

klo 16:15

ti 26.2.

klo 16:15

ti 12.3.

klo 16:15

ti 26.3.

klo 16:15

ti 9.4.

klo 16:15

ti 23.4.

klo 16:15

ti 7.5.

klo 16:15

ti 21.5.

klo 16:15

ti 4.6.

klo 16:15

ti 18.6.

klo 16:15

 

Samalla lautakunta päätti, että syyskauden 2019 ensimmäinen kokouspäivä on tiistaina 27.8.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu Kisahallissa lautakunnan kokoushuoneessa Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros, ellei lautakunta toisin päätä.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta ja 3 momentin mukaan toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.05.2018 § 98

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.11.2017 § 77

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566