Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 224

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle arvokisoissa menestyneiden urheilijoiden palkitsemisen kriteerien muuttamiseksi

HEL 2018-011990 T 00 04 04

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että urheilusaavutuksista palkitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti rahallisin tunnustuksin eli stipendein:

1) Kansainväliseen urheilumenestykseen perustuvat tunnustukset

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitaan menestyneet helsinkiläisurheilijat olympialaisissa ja paralympialaisissa sekä olympia- ja paralympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä olympialajien nuorten sarjassa (vanhin ikäluokka) niissä lajeissa, joissa järjestetään viralliset MM-kilpailut seuraavasti:

Yksilölajit
Yleinen sarja            1. sija                2. sija                     3. sija
                                 euroa                euroa                      euroa

Olympialaiset ja
paralympialaiset       10 000              7 500                       5 000
MM-kilpailut               7 500               5 000                       2 500


Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM-kilpailut (olympialajit)
                                  3 750               2 500                      1 250
                                             

Joukkuelajit                                                   
Yleinen sarja            1. sija                2. sija                      3. sija
                                 euroa                euroa                        euroa
                                                   
Olympialaiset ja
paralympialaiset        5 000                3 750                       2 500
MM-kilpailut               3 750                2 500                       1 250

                                                   
Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM-kilpailut (olympialajit)   
                                 1 850                1 250                         750

Lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti palkita menestyneet helsinkiläisurheilijat kansallisesti merkittävissä, kansainvälisen lajiliiton kilpailujärjestelmän alaisissa lajeissa järjestetyissä MM-kilpailuissa yksilö- ja joukkueurheilun yleisessä sarjassa. Tällöin sovelletaan yleisen sarjan MM-kilpailujen yksilö- ja joukkuelajien palkintosummia.

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi stipendi kalenterivuoden aikana. Stipendi myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi voidaan kuitenkin valita jo kansainvälisen urheilumenestyksen perusteella stipendillä palkittu urheilija. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

2) Helsinki-päivänä jaettavat tunnustukset

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat tunnustukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue          10 000 euroa
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura                    5 000 euroa
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija                       2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisvalmentaja                           2 500 euroa

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Käsittely

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: teknisenä muutoksena poistetaan taulukoista vammaisurheilu omana otsikkonaan ja nostetaan paralympialaiset samaan taulukkoon olympialaisten kanssa.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että urheilusaavutuksista palkitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti rahallisin tunnustuksin eli stipendein:

1) Kansainväliseen urheilumenestykseen perustuvat tunnustukset

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitaan menestyneet helsinkiläisurheilijat Olympialaisissa ja Paralympialaisissa sekä olympia- ja paralympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä olympialajien nuorten sarjassa (vanhin ikäluokka) niissä lajeissa, joissa järjestetään viralliset MM-kilpailut seuraavasti:

Yksilölajit
Yleinen sarja            1. sija                2. sija                     3. sija
                                euroa                euroa                      euroa

Olympialaiset           10 000               7 500                       5 000
MM-kilpailut               7 500               5 000                       2 500


Vammaisurheilu
Paralympialaiset        10 000              7 500                       5 000
MM-kilpailut                7 500               5 000                      2 500


Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM –kilpailut (olympialajit)
                                   3 750               2 500                      1 250

                                                  

Joukkuelajit                                                   
Yleinen sarja           1. sija                2. sija                      3. sija
                               euroa                euroa                        euroa
                                                   
Olympialaiset            5 000                3 750                       2 500
MM –kilpailut            3 750                 2 500                      1 250

                                                  
Vammaisurheilu                                                 
Paralympialaiset        5 000                3 750                       2 500
MM-kilpailut               3 750                2 500                      1 250

                                                   
Nuorten sarjat (vanhin ikäluokka)
MM-kilpailut (olympialajit)   
                                 1 850                1 250                         750

Lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti palkita menestyneet helsinkiläisurheilijat kansallisesti merkittävissä, kansainvälisen lajiliiton kilpailujärjestelmän alaisissa lajeissa järjestetyissä MM-kilpailuissa yksilö- ja joukkueurheilun yleisessä sarjassa. Tällöin sovelletaan yleisen sarjan MM-kilpailujen yksilö- ja joukkuelajien palkintosummia.

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi stipendi kalenterivuoden aikana. Stipendi myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi voidaan kuitenkin valita jo kansainvälisen urheilumenestyksen perusteella stipendillä palkittu urheilija. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

2) Helsinki-päivänä jaettavat tunnustukset

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat tunnustukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija tai –joukkue          10 000 euroa
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura                    5 000 euroa
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija                       2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisvalmentaja                           2 500 euroa

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti urheilusaavutuksista palkitsemisista (3.9.2012, § 920). Nämä kriteerit mahdollistavat vain Olympia- ja Paralympialajien kansainvälisissä arvokilpailuissa menestyneiden urheilijoiden palkitsemisen. Suomessa on kuitenkin lajeja, jotka ovat kansallisesti merkittäviä ja harrastajamääriltään isoja, mutta niillä ei ole Olympiastatusta. Tällaisia lajeja ovat muun muassa salibandy (65 000 lisenssiurheilijaa Suomessa), joukkuevoimistelu (7 700 lisenssiurheilijaa Suomessa), cheerleading (9 500 harrastajaa Suomessa), suunnistus (11 700 lisenssiurheilijaa Suomessa) sekä muodostelmaluistelu (2 700 lisenssiurheilijaa Suomessa).

Esityksen mukainen muutos palkitsemisen kriteereihin mahdollistaa harkinnanvaraisen palkitsemisen yllä luetellun kaltaisissa lajeissa, jotka ovat organisoituneet sekä kansainvälisesti (kansainvälinen lajiliitto ja kilpailujärjestelmä) sekä kansallisesti (kansallinen lajiliitto, joka nimeää urheilijat kansainvälisiin arvokilpailuihin).

Kaupunginhallituksen päättämien (3.9.2012, § 920) kriteerien mukaisesti myönnetään tunnustus arvokisamenestyksestä kaikissa olympialajien virallisissa nuorten MM-kisojen ikäluokissa. Lajien kansainvälisestä kilpailujärjestelmästä riippuen voi nuorten virallisia MM-kisoja olla useassa ikäluokassa. Esityksessä rajataan muistaminen vanhimpaan nuorten ikäluokkaan.

Palkintosummiin eikä vammaisurheilun palkitsemisen kriteereihin ei esitetä muutosta.

Kriteerimuutosesityksen valmistelussa on konsultoitu edustajia Suomen Olympiakomiteasta, Suomen Vammaisurheilujärjestö VAU:sta sekä Suomen Taitoluisteluliitosta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566