Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

27.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 215

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimitilojen toisen vaiheen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2018-006117 T 10 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan, toimistotilojen vuokrausta koskevan toisen vaiheen tarveselvityksen ja osaltaan oikeuttaa kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön vuokraamaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön Ncc Property Development Oy:ltä yhteensä noin 2 810 m² osoitteesta Konepajankuja 1.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuvan_toimitilat_II_tarveselvitys_muokattu_26112018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja asetti 17.10.2017, 27 § toimialan toimintatapojen kehittämisen ja yhteisen toimitilan hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle yhteisiä ja innovatiivisia työ- ja toimintatapoja sekä löytää tilaratkaisu, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukee toimialan työ- ja toimintatapoja, kasvattaa toimialan vaikuttavuutta sekä lujittaa toimialan yhteisyyttä. Lisäksi tavoitteena oli toimialan tilankäytön tehostaminen ja taloudellisen säästön synnyttäminen tilakustannuksista.

Tiloja on etsitty noin 300 työntekijälle, jotka ovat toimialan hallinnon (noin 170), kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelukokonaisuuksien (yhteensä noin 90) työntekijöitä sekä toimialan projektityöntekijöitä (noin 30).

Hankkeen yhteydessä kartoitettiin yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa mahdollisia tulevia tilaratkaisuja asiantuntija-, suunnittelu- tai johtamistyötä tekevien työntekijöiden toimitilojen keskittämiselle. Kartoitetuista kohteista potentiaalisimmaksi ratkaisuksi osoittautui Fredriksbergin tilat Vallilassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimistotilojen vuokrausta koskevan ensimmäisen vaiheen tarveselvityksen 5.6.2018, 115 §. Ensimmäisessä vaiheessa toimialan käyttöön vuokrattiin 1 600 m² osoitteesta Konepajankuja 1 ja luovuttiin yhteensä noin 3 000 m² tiloista Hietaniemenkatu 9:ssa sekä Kalevankatu 6:ssa. Muutto koski yhteensä noin 100 työntekijää.

Ensimmäisen vaiheen tarvepäätöksen yhteydessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kehotti kaupunkiympäristön toimialaa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa valmistelemaan toimitilakokonaisuutta koskevat suunnitelmat kaupungin päätöksentekoon syksyllä 2018.

Toisessa vaiheessa tarkoitus on vuokrata tiloja noin 2 800 m² siten, että ensimmäisen ja toisen vaiheen tilojen yhteenlaskettu määrä on noin 4 500 m². Toisessa vaiheessa luovutaan toimistotiloista, jotka sijaitsevat Pasilan kirjaston ja Töölön kisahallin palvelujen yhteydessä. Toisen vaiheen muutto koskee n. 200 työntekijää ja sijoittuu aikataulullisesti vuodelle 2020. Yhteensä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilahankkeessa tilan käyttö tehostuu 3 436 m² ja tilojen suorat vuosikustannukset alentuvat noin 295 000 euroa vuodessa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuvan_toimitilat_II_tarveselvitys_muokattu_26112018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 115

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566