Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ehdotusta yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloaikaa pidentämisestä nykyisestä 1h 10 minuutista 3 tuntiin

HEL 2017-006088 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkua kodin ulkopuolella ja elää toimintakykyistä ja kokemusrikasta elämää tuetaan kaupunkistrategiaan kirjatun liikkumisohjelman yhteydessä. Liikkuminen ylläpitää ja parantaa erityisesti vanhenevan väestön terveyttä ja toimintakykyisyyttä. Liikkuminen mielekkäässä sosiaalisessa ympäristössä vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Liikkumisen ja toiminnan mahdollistaminen lisää itsemääräämisoikeuden toteutumista ja omatoimisuuden mahdollisuuksia.

Liikkumisen lisäämiselle on vankat inhimilliset, kansanterveydelliset ja -taloudelliset perusteet. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä elämäntyylit ja -tavat ovat kehittyneet suuntaan, jonka seurauksena fyysisen aktiivisuuden määrä on vähentynyt keskimäärin kaikilla ikä- ja väestöryhmillä. Suomalaiset viettävät kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan liikkumatta, ja valtaosan tästä paikallaan istuen. Vain noin 10–40 prosenttia eri-ikäisistä liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Ikäihmisten osalta fyysisen kokonaisaktiivisuuden määrästä ei ole ajantasaista tietoa.

Liikkumisohjelman valmistelun yhteydessä on tunnistettu, että nykyisten liikuntaa ja liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät usein ne, jotka hyötyisivät liikunnasta eniten, kuten vaikeavammaiset ja toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet sekä henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt mielenterveyssyistä. Iän myötä monet elimistön toiminnot vähitellen heikkenevät ja huonon terveyden kokemukset yleistyvät. Kaatumiset ovat yleisiä iäkkäässä väestössä ja heikkokuntoisimmista joka toinen kaatuu vuosittain. Helsingin tietokeskuksen tutkimuksen mukaan hieman yli 25 % yli 75-vuotiaista helsinkiläisistä ei kykene kävelemään puolta kilometriä. Ikäihmisten liikkumisessa kotinsa ulkopuolella korostuvatkin esteettömyys, turvallisuus, sosiaalinen tuki ja helposti saavutettavat levähdyspaikat ja palvelut.

Liikkumisohjelmassa tarkoituksena on selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja toimintaa ikäihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, tehostaa viestintää ja vaikuttaa ikäihmisten palveluiden saavutettavuuteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että ehdotus parantaisi ikääntyneiden helsinkiläisten liikkumisen edellytyksiä. Lautakunta pitää tärkeänä tehostaa kaikkia käytettävissä olevia keinoja ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi ja palveluiden saavutettavuuden helpottamiseksi.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21161

minna.paajanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

2

Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 18:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa ehdotetaan yli 75-vuotiaiden joukkoliikennelipun voimassaoloajan pidentämistä nykyisestä 1h 10 minuutista 3 tuntiin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21161

minna.paajanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

2

Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite Kvsto 17.5.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566