Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 169

Taitoluisteluseurojen kirje lisätuen saamiseksi taitoluistelulle Pirkkolan jäähallin sulkemisen johdosta

HEL 2018-005637 T 12 03 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vastata Helsingin Luistelijat ry:n, Helsingfors Skridskoklubb rf:n ja Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n kirjeeseen seuraavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että harrastamisen hinta jääurheilussa ei nouse lapsilla ja nuorilla Pirkkolan jäähallien sulkeutumisesta johtuen ja avustettavien seurojen lasten ja nuorten clearing-jäätunneille jääkiekossa ja taitoluistelussa sekä clearing-järjestelmän ulkopuolella olevan ringeten junioreiden säännöllisiin jääharjoitustunteihin osoitetaan syksylle 2018 yhteensä 204 000 euron ylitysoikeus avustusmäärärahaan ja vuodelle 2019 avustuksiin osoitetaan yhteensä 407 000 euron lisämääräraha.

Ylitysoikeutta avustusmäärärahaan vuodelle 2018 sekä lisämäärärahaa avustuksiin vuodelle 2019 tarvitaan lasten ja nuorten jääurheilun tukemiseen niissä lajeissa, joissa lajin pääasiallinen harjoittelu- ja kilpailutoiminta tapahtuu jäähallissa ja joille Pirkkolan jäähallien sulkeutuminen aiheuttaa merkittävää kokonaiskustannusten lisäystä olosuhdemaksuissa.

Liikuntapalvelut myöntää vuosittain yli 7 miljoonaa euroa liikuntaseurojen toiminnan tukemiseksi. Vuonna 2018 tilankäyttöavustuksia myönnettiin 243 liikuntaseuralle ja 22 eläkeläis- ja erityisryhmälle yhteensä 4,5 miljoonaa euroa sekä 950 000 euroa kohdeavustuksena clearing-järjestelmään (liikuntajaosto 9.1.2018, § 5).

Clearing on jääkiekon ja taitoluistelun oma järjestelmä, jolla näiden lajien avustettavat seurat tasaavat itse lasten ja nuorten jään hintaa säännöllisen harjoitustoiminnan osalta. Clearing-järjestelmän aloitti jääkiekko ja se on ollut käytössä vuodesta 2003 alkaen. Jääkiekon ja taitoluistelun avustettavat seurat ovat yhdessä sitoutuneet siihen, että näihin jäävuoroihin osoitettua tilatukea (clearingiin osoitettu määräraha) sekä jäävuorojen laskutusta hallinnoi Jääkenttäsäätiö. Clearing-jäävuoron hinta on tällöin sama riippumatta siitä, missä Jääkenttäsäätiön tai liikuntapalvelun jäähallissa harjoittelu tapahtuu. Liikuntapalvelun edulliset jäävuorot alentavat merkittävästi jään keskihintaa clearing-järjestelmässä. Vuonna 2018 tilankäyttöavustuksesta jaettiin 950 000 euron kohdeavustus clearing-järjestelmään (liikuntajaosto 9.1.2018, § 5). Näihin jäävuoroihin seurat eivät enää erikseen voi hakea tilankäyttöavustusta. Clearing-järjestelmän ulkopuolella oleva ringette voi hakea vuosittain tilankäyttöavustusta säännölliseen harjoitustoimintaan muissa kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa.

Pirkkolan sulkeutuessa clearing eli taitoluistelun ja jääkiekon juniorit menettivät yhteensä 90 viikkotuntia, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 3000 jääharjoitustuntia. Ringette menetti yhteensä 5 viikkotuntia, mikä tarkoittaa noin 170 jääharjoitustuntia/vuosi.

Alle 20-vuotiaiden ryhmillä jään hinta liikuntapalvelun jäähalleissa (Pirkkolan jäähallit sekä Oulunkylän jäähalli) on 8 euroa/tunti. Liikuntapalvelun vahvasti subventoidut tilavuorot ovat erittäin merkittävä osa jääseurojen tukemista. Kun Pirkkolan jäähallin edullisia jäävuoroja ei ole, joutuvat seurat korvaamaan jäätä huomattavasti kalliimmalla jääajalla, jolla on merkitystä jääurheilulajien kokonaiskustannusten kannalta. Sekä lasten ja nuorten harrasteliikunta että kilpa- ja huippu-urheilu ovat haastavassa tilanteessa merkittävän määrän tilavuoroja poistuttua Pirkkolan jäähallien myötä.

Edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että Pirkkolan käytöstä poistuneiden jäähallien tilalle saneerataan tai rakennetaan jäähallit, jotta jääurheilun harrastamista voidaan edullisin tilavuoroin edelleen kaupungin taholta tukea.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirje 8.5.2018, Pirkkolan jäähalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Luistelijat ry, Helsingfors Skridskoklubb rf ja Helsingin Taitoluisteluklubi ry ovat lähettäneet kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja kaupungin liikuntajohdolle kirjeen, jossa vetoavat kaupunkiin lisätuen saamiseksi taitoluisteluseuroille Pirkkolan jäähallin sulkeutumisen aiheuttaessa lisääntyneitä jääkustannuksia sekä haastavan jäävuorotilanteen Helsingissä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirje 8.5.2018, Pirkkolan jäähalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566