Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21

HEL 2017-011832 T 03 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikaisuvaatimuksen liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21 koskien venevauriota Lähteelä Stora Svartsjön alueella, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** hakee 30.7.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua liikuntajohtajan päätökseen 14.6.2018, § 21. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Kuntalaki 138 §). Asianosaiselle on lähetetty 5.7.2018 pöytäkirjanote päätöksestä kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä. Liikuntajohtajan päätöksestä 14.6.2018, § 21 oikaisuvaatimuksen määräaika umpeutui 26.7.2018. Näin ollen oikaisuvaatimus on saapunut myöhästyneenä ja jätetään tutkimatta.

Liikuntajohtajan päätöksen 14.6.2018, § 21 liitteet ovat lautakunnan kokouksessa nähtävillä.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 14.06.2018 § 21

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566