Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-007307 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunkiympäristön toimialalle 22.05.2018 (korjattu 28.6.2018) päivätystä Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjaushankkeen hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Jo päättynyt hanke sisältää Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostuksen sekä tuloilmanvaihdon lisäämisen. Lisäksi lautakunta lausuu seuraavaa:

Vaikka hankkeesta aiheutuva vuokran korotus onkin nykyisen Helsingin kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen, tuntuu se tämän hankkeen kohdalla erityisen huomattavalta. Vuosivuokran korotus 90 320 eurosta 168 582 euroon aiheuttaa Kaupunginmuseon toiminnalle merkittäviä raamipaineita seuraavien vuosien toimintaan ja johtaa suoraan toiminnan supistamiseen.

Hankkeessa on kysymys rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostuksesta. Korjauksen viivästyminen oli johtanut siihen, että ulko-ovet ja ikkunat olivat päässeet heikkoon kuntoon. Korjaushanke oli välttämätön lisävaurioiden ja sisäilmaongelmien estämiseksi. Kunnostuksessa on noudatettu normaalia laatutasoa.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555

elina.kallio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma Hakasalmen huvila 2018 (korjattu 28.6.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 22.05.2018 (korjattu 28.6.2018) päivätystä Hakasalmen huvilan ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on kokonaisuudessaan liitteenä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Elina Kallio, intendentti, puhelin: 310 71555

elina.kallio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma Hakasalmen huvila 2018 (korjattu 28.6.2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566