Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. valtuustoaloitteeseen tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien alakoululaisten lasten iltakerhoille

HEL 2018-001303 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että lapset pääsevät harrastamaan liikuntaa lähellä kotiaan koulupäivän jälkeen sekä ilta-aikoina.

Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä seurojen kanssa maksutonta tai edullista Easy Sport -toimintaa alakouluikäisille eri puolella Helsinkiä. Easy Sport -toimintaa järjestetään noin 40:ssä eri koulussa pääasiassa iltapäiväaikaan. Ryhmiä järjestetään viikossa noin 150 ja osa ryhmistä toimii myös ilta-aikaan.

Lisäksi liikuntapalvelut myöntää vuorot noin 150 koulun liikuntasaliin ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta.

Liikuntaseurat, muut yhdistykset, yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset henkilöt voivat hakea tilavuoroja koulujen saleista liikunnallista iltakerhotoimintaa varten arkipäiviksi klo 17–21 väliselle ajalle sekä klo 9–21 viikonlopuiksi ja koulujen loma-ajoiksi.

Aloitteessa kaivattuja läksy-, harrastus- ja ajanvietekerhoja sekä avointa varhaisnuorten toimintaa järjestetään toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden alueellisessa nuorisotyössä ja nuorisotaloissa, joita on laaja verkosto ympäri kaupunkia. Tämän lisäksi vastaava toimintaa järjestävät monet nuorisojärjestöt, joiden toimintaa kaupunki tukee avustuksin.

Varaamo-järjestelmää hallinnoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja siellä on varattavissa tällä hetkellä mm. kaupunginkirjaston, nuorisopalvelukokonaisuuden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden kokous- ja ryhmätyötiloja. Koulujen liikuntasalien tilavuorot ovat Enkora-tilavarausjärjestelmässä ja vuoroja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön haetaan sähköisellä lomakkeella. Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön ajantasaista varaustilannetta voi tarkastella kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivujen kautta julkisessa kalenterissa.

Liikuntasalien käyttöaste ilta-aikoina on etenkin suurimpien liikuntasalien osalta korkea. Vuorojenjakoperiaatteiden mukaisesti lasten ja nuorten tunnit pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja aikuisten vuorot myöhäisempiin ajankohtiin.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Pennanen Petrus Aloite Kvsto 310120187

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 28.8.2018 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ja 15:n muun valtuutetun aloitteeseen tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien alakoululaisten lasten iltakerhoille. Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Liitteet

1

Pennanen Petrus Aloite Kvsto 310120187

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 111

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566