Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 170

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta, että selvitetään mahdollisuus pyytää Ruudin ydinryhmältä ja nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja päätöksenteon pohjaksi

HEL 2017-013314 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Helsingin nuorisoneuvostolta pyydetään nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon tueksi. Helsingin nuorisoneuvoston toiminta on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaa. Ruudin toimintamuotoja ovat nuorten omaehtoisen toiminnan tuki, edustuksellinen vaikuttamistoiminta, yhteissuunnittelu ja osallistuva budjetointi sekä vaikuttamisen tapahtumat. Lausuntoja nuorisoneuvostolta pyytävien kaupungin toimielinten on tärkeä huomioida, että nuorisoneuvoston kuulemisella ei voi korvata muuta nuorten osallistamista hankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon

Helsingin nuorisoneuvoston toiminta rinnastuu joiltain osin vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintaan. Poikkeuksena kahteen muuhun neuvostoon nuorisoneuvoston jäsenet valitaan vaalein, joissa ehdokkaaksi voivat asettua ja äänestää voivat kaikki helsinkiläiset 13–17-vuotiaat. Vuonna 2017 äänestysprosentti nuorisoneuvoston vaaleissa oli 39,9 %. Nuorisoneuvostoon valitaan 20 edustajaa, vuoden 2019 alusta 30 edustajaa. Nuorisoneuvoston toimintaa tukee kaksi nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajaa.

Nuorisoneuvosto on aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tehnyt kannanottoja erilaisissa kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Kannanottoja on tehty etenkin nuorisoneuvoston omaa toimintaa kuten ryhmän kokoa, toimintakautta sekä lautakuntapaikkoja koskien. Nuorisoneuvosto antaa nuorten aloitejärjestelmään tulleista nuorten aloitteista lausuntonsa kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Muiden lausuntojen pyytäminen nuorisoneuvostolta erilaisissa nuoria koskevissa asioissa ei tällä hetkellä kaupunkitasolla kuitenkaan toteudu.

Kaupunginhallituksen 18.12.2017 antaman Ruudin asettamispäätöksen mukaan lausunnot ovat yksi Ruudin toimintamuodoista. Helsingin nuorisoneuvoston mielipidettä lausuntojen pyytämiseen ja niiden valmisteluun kysyttiin 7.8.2018. Nuorisoneuvosto toivoo, että etenkin hankkeissa, joiden vaikutukset ovat laajoja ja jotka koskevat monia nuoria, lausuntojen pyytäminen nuorisoneuvostolta olisi toimialoilla normaali käytäntö. Nuorisoneuvoston erityisenä toiveena on, että lausuntoja pyydetään jo hankkeiden valmisteluvaiheissa, jolloin nuorten näkemyksillä voi olla vielä aitoa vaikuttavuutta.

On myös huomioitava, että nuorisoneuvosto koostuu 13–17-vuotiaista nuorista, joiden pääasiallinen tehtävä on koulunkäynti ja opiskelu. Nuorisoneuvostolle on myös tarvittaessa annettava mahdollisuus rajata antamiensa lausuntojen määrää.

Lausuntoja voi pyytää ottamalla yhteyttä nuorisoneuvoston puheenjohtajistoon tai nuorisoneuvoston toiminnasta vastaaviin nuoriso-ohjaajiin. Nuorisoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Saapuneet lausuntopyynnöt käsitellään kokouksissa, joissa lausunnon koostamiseen valitaan edustajien keskuudesta vastuuhenkilöt.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 040 3480815

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo, toivomusponsi 2, Kvsto 29.11.2017 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo  Straniuksen toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuutta pyytää Ruudin ydinryhmältä ja tulevalta nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja kaupungin päätöksenteon pohjaksi.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Johanna Laukkanen, suunnittelija, puhelin: 040 3480815

johanna.laukkanen(a)hel.fi

Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo, toivomusponsi 2, Kvsto 29.11.2017 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566