Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta koskien Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämistä

HEL 2018-003228 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja asemaseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen paremmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyysongelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan alikulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa lisäämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteenpäin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuulemisten yhteydessä.

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpajoissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tämän jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFesteillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten näkemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdessä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen parantamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutettavissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta samalla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Rahoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoinnin kautta.

Käsittely

Tommi Laitio: Esittelijä poisti keskeneräisen lauseen: "Toinen selkeä parannus mahdollisuus olisi"

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta pitää tärkeänä kaupunkitilan ja asemaseutujen viihtyisyyden ja turvallisuuden kohentamista edelleen paremmalle tasolle.

Puistolan aseman seutuun liittyvä turvattomuuden tunne ja viihtyisyysongelmat on tiedossa myös alueen nuorisopalveluissa. Junaradan alikulun epäsiisteys ja suttuisuus on tunnistettu yhdeksi esteeksi alueen nuoriso ja kirjastopalveluiden käyttämiselle. Tilannetta voisi parantaa lisäämällä valaistusta asemalle, aseman lähiseudulle ja nuorisotalon edustalle. Valaistuksen lisääminen toisi turvallisemman olon lähestyä asemaa. Valaistuksen parantamista on esitetty vuosien ajan Tapulin nuorisotalon vaarojen arviointien yhteydessä ja asiaa on viety eteenpäin sekä työntekijöiden toimesta että isännöitsijän toimesta. Nuoret ovat tuoneet asian esille sekä avoimessa toiminnassa että nuorten kuulemisten yhteydessä. Toinen selkeä parannus mahdollisuus olisi

Nuorisopalvelut ovat aktiivisesti edistäneet ja kehittäneet ratkaisuja aseman seudun ongelmiin yhdessä nuorten kanssa. Puistolan aseman seudun parantamiseen liittyvä prosessi alkoi vuoden 2017 nuorten osallistuvan budjetoinnin RuBuFestissä ja jatkui suunnittelulla työpajoissa. Ehdotus voitti myös yhdeksästä työpajoista äänestyksen. Tämän jälkeen työstämistä on jatkettu yhdessä nuorten kanssa RuBuFesteillä 2018, johon pyydetty mukaan kaavoituksesta vastaava arkkitehti Tapulikaupungin ja Puistolan aseman seudun kaavoitushankkeessa, jossa tutkitaan mm. palvelutilojen uudelleenjärjestelyä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Nuorten näkemykset aiheesta tulivat kuulluksi siten myös pidemmän aikavälin kaavoitushankkeen lähtötiedoiksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmis edelleen edistämään yhdessä kehitettyjä ratkaisuja ja aktivoimme nuoria toimimaan alueen parantamisen eteen. Alueen asemakaavoitushankkeen avulla on saavutettavissa alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan parannusta, mutta samalla olisi toivottavaa saada nopeampia toimenpiteitä aikaiseksi. Rahoitus näihin nopeampiin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti löydettävistä tänä syksynä alkavan osallisuusmallin mukaisen osallistuvan budjetoinnin kautta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ja 27 muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloiteesta koskien Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämistä. Aloite kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Mirja Silajärvi, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71599

mirja.silajarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Alviina alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 314

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566