Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön päätökseen 31.5.2018, § 6

HEL 2018-006905 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä työryhmä Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimuksen kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön tekemään päätökseen 31.5.2018,  § 6 taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 4. jako.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taivas täynnä auringoita - oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** -työryhmän jäsen hakee 14.6.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua ja hylkäyskriteerin selvennystä yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 31.5.2018, 6 § taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 4. jako. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hylkäyspäätöksen saaneen produktionsa olevan kaupungin strategioiden mukainen ja kysyy myös perustetta virkamiespäätökselle jaostopäätöksen sijaan.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 4.6.2018 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Työryhmä 3 000 euron avustusta haki 4.4.2018 vanhusten palvelukeskuksiin tehtävälle ”Taivas täynnä auringoita” -esityskiertueelle keväällä ja kesällä 2018. Produktiolle ei myönnetty avustusta, koska sen katsottiin jäävän vaikutuksiltaan rajalliseksi. Tähän kriteeriin pyydetään oikaisuvaatimuksessa tarkempaa tulkintaa.

Vanhusten palvelukeskuksiin vietävän kulttuuriproduktion hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta ei päätöstä tehtäessä ole haluttu kiistää. Jokaisen hankkeen kohdalla arvioidaan kuitenkin miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit ja muut hakukierroksella olevat hankkeet. Etusijalle tällaisessa vertailussa nousevat hankkeet, jotka ovat potentiaaliselta yleisöpohjaltaan mahdollisimman laajoja ja kaikille avoimia. Käytännössä linjaus on tarkoittanut, ettei rajatuille tai suljetuille yleisölle - kuten vanhusten palvelukeskukset, koulut tai päiväkodit - suunnatuille esittäville produktioille ole voitu myöntää kuin rajallisesti tukea. Kyseiset kohderyhmät ovat liian laajoja, jotta niiden kulttuurisiin tarpeisiin voitaisiin vastata avustuksilla.

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 26.9.2017, § 5 delegoida yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätösvallan sellaisista hakemuksista joiden hakemussumma on korkeintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan  5 000 euroa. Tehdyistä päätöksistä raportoidaan säännöllisesti kulttuurijaostolle.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taivas täynnä auringoita - oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566