Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Dyme Solutions Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien neuvotteluihin valintaa Harrastuspassin toteuttamisen innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä

HEL 2018-007398 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Dyme Solutions Oy:n oikaisuvaatimuksen neuvotteluihin valintaa koskevasta toimialajohtajan päätöksestä 9.7.2018, 35 § Harrastuspassin toteuttamisen innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Suvi Ervamaa, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21364

suvi.ervamaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 13.7.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Harrastuspassin toteuttamisen innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyssä osallistumishakemuksen jättänyt Dyme Solutions Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen määräajassa. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä. Dyme Solutions Oy ei ole saattanut asiaa valituksena käsiteltäväksi markkinaoikeuteen.

Dyme Solutions Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että sen esittämän hakemuksen pistemäärää kategoriassa 'kokonaisuuden arviointi' tulisi korottaa referenssien arvioinnissa, ja näin valita Dyme Solutions Oy neuvotteluvaiheeseen. Oikaisuvaatimuksen mukaan Dyme Solutions Oy on toteuttanut yhdessä Porin kaupungin kanssa Nuorisopassi-järjestelmän, joka on ollut tuotantokäytössä Porissa vuodesta 2016. Oikaisuvaatimuksen mukaan Dyme Solutions Oy on osoittanut käytännössä, että se pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan, jatkokehittämään ja ylläpitämään hankkeessa kuvaillun Harrastuspassin kaltaista järjestelmää.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että "Dyme Solutions Oy:n hakemuksen referenssilomakkeessa referenssit oli kuvattu liian suppeasti, joten tämän oikaisuvaatimuksen liitteenä on päivitetty referenssilomake".

Hankintamenettely

Harrastuspassi-innovaatiokilpailu toteutetaan hankintalain 38 § mukaisella innovaatiokumppanuusmenettelyllä.

Hankinnasta julkaistiin EU-hankintailmoitus sekä osallistumispyyntö. Hankintailmoituksella pyydettiin jättämään osallistumishakemus neuvotteluvaiheeseen.

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 22 osallistumishakemusta.

Soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset täytti 19 ehdokasta.

Hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön mukaan, jos soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), hankintayksikkö asettaa ehdokkaat paremmuusjärjestykseen arvioimalla osallistumishakemuksessa ilmoitettuja yrityksen referenssejä osallistumispyynnössä kerrotuin perustein:

- Yrityksen/yhteisön aiemmat digitaalisia palveluita koskevat toimeksiannot, joiden keskeinen sisältö tai joissa merkittävä osa on ollut kehittämistä tai innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä viimeisen kolmen vuoden ajalta. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan aikaisempien referenssien kohdistuminen erityisesti nuoriin.

Arviointi tehtiin hakemuksen liitteenä pyydetyn referenssilomakkeen perusteella ja pisteytettiin seuraavasti:

1) Vaatimukset täyttävien referenssien määrä (0-2 pistettä):

      1-2 kpl: 0 p.

      3-4 kpl: 1 p.

      5 kpl tai yli: 2 p.

2) Kaikkien vaatimukset täyttävien referenssien kokonaisuutta arvioitiin seuraavasti:

- erityisen innovatiivisten ja uusien ratkaisujen kehittäminen (2 tai 4 lisäpistettä): kun on luotu uusia teknologisia ratkaisuja (2 lisäpistettä) tai luotu uusia toimintamalleja (2 lisäpistettä)

- toimeksiantojen kattavuus eli toimeksiannon koostuminen monipuolisesta työstä (esim. suunnittelu, toteutus, jatkokehitys ja ylläpito) (1 lisäpiste per referenssi)

3) Lisäksi arvioitiin kunkin vaatimukset täyttävän referenssin kohdistuminen nuoriin (1 lisäpiste per referenssi).

Neuvotteluvaiheeseen kutsuttiin hankintailmoituksen mukaisesti tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävistä osallistumishakemuksen jättäneistä viisi (5) referenssien arvioinnin perusteella eniten pisteitä saanutta ehdokasta.

Osallistumishakemuksen liitteen referenssilomakkeessa edellytettiin, että referenssit tulee kuvata käyttäen lomakkeen taulukkoa siten, että taulukosta ilmenevät tiedot ovat vaivatta luettavissa. Kunkin referenssin osalta tuli ilmetä pyydetyt tiedot, joista yksi oli kuvaus toimeksiannon sisällöstä. Sisältö tuli lomakkeen mukaisesti kuvata sellaisella tarkkuudella, että sisältövaatimusten täyttyminen voidaan todeta.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita. Kyseisen lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen (HE 108/2016) mukaan tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen olisi sallittua, jos kysymys olisi epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Osallistumishakemuksen tai tarjouksen täsmentäminen ei ole kuitenkaan sallittua, jos kyse on tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen tiedon täsmentämisestä.

Hankintalain 38 §:n 3 momentin mukaan innovaatiokumppanuudessa tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Ehdokkaiden valinnassa on arvioitava ehdokkaiden valmiuksia tutkimukseen ja kehittämiseen sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankintayksikkö ei saa ottaa menettelyn ehdokkaita, jotka eivät ole toimittaneet osallistumishakemusta tai jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia.

Hankintayksikkö saa arvioida osallistumishakemusta vain siinä nimenomaisesti ilmoitettujen tietojen perusteella. Osallistumispyynnössä ilmoitettiin, että ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen referenssien arvioinnin perusteella, jolloin ehdokkaiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota referenssien riittävän yksityiskohtaiseen kuvaamiseen.

Dyme Solutions Oy:n osallistumishakemuksen liitteen referenssilomakkeessa oli ilmoitettu viisi (5) referenssiä. Oikaisuvaatimuksessa esille tuodun referenssin osalta ehdokkaan kuvaus toimeksiannon sisällöstä oli seuraava: Porin kaupungin Nuorisopassin toteutus ja tuotannon ylläpito.

Dyme Solutions Oy on toimittanut oikaisuvaatimuksensa liitteenä täydennetyn referenssikuvauksen. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä toimitettua lisäystä tämän referenssin tai muiden referenssien osalta ei voida edellä todetun tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vuoksi huomioida.

Nuorisopassi-referenssi täytti referensseille asetetut vaatimukset ja se huomioitiin referenssien määrää arvioitaessa. Näin oli myös kolmen muun hakemuksessa esille tuodun referenssin (LinkedEvents-tapahtumarajapinnan toteutus Porin kaupungille, Joukkoistetun lähilogistiikkapalvelun tietojärjestelmien kokonaistoimitus ja ylläpito sekä Turvallisuustarkistus-sovelluksen toteutus Satakunnan turvallisuusalan tutkimuksen ja osaamisen verkostolle) osalta.

Sen sijaan referenssiä Ohjelmistoasiantuntijapalvelut digitaalisia asiakaspalveluratkaisuita tarjoavalle yritykselle ei hyväksytty referenssiksi, koska toimeksiannon sisältö jäi osallistumishakemuksessa liian epäselväksi.

Nuorisopassi-referenssin kohdistumisesta nuoriin annettiin 1 lisäpiste.

Kaikkien vaatimukset täyttävien referenssien kokonaisuutta arvioitaessa Dyme Solutions Oy:lle myönnettiin hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella 2 lisäpistettä uusien toimintamallien luomisesta. Sen sijaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei katsottu, että referenssikokonaisuudessa olisi luotu uusia teknologisia ratkaisuja, eikä 2 lisäpistettä voitu myöntää.

Toimeksiantojen kattavuutta arvioitaessa myönnettiin hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella 1 lisäpiste.

Dyme Solutions Oy:n hakemus pisteytettiin kokonaisuudessaan seuraavasti:

- Vaatimukset täyttävien referenssien määrä: 4 kpl -> 1 piste (maksimi 2 p, jos referenssejä 5+)

- Erityisen innovatiivisten ja uusien ratkaisujen kehittäminen

- Luotu uusia teknologisia ratkaisuja: 0/2 pistettä

- Luotu uusia toimintamalleja: 2/2 pistettä

- Toimeksiantojen kattavuus: 1 piste

- Referenssin kohdistuminen nuoriin: 1 piste

Yhteensä: 5 pistettä

Hankintayksikön tekemä pisteytys Dyme Solutions Oy:n referensseille on muodostunut edellä kuvatusti. Pisteytys on perustunut hankintailmoituksessa ja osallistumispyynnössä mainittuihin kriteereihin. Hankintayksikkö ei ole antanut osallistumishakemuksen jättäneille mahdollisuutta täsmentää referenssikuvauksiaan, koska hankintayksikön käsityksen mukaan se ei ole hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden perusteella mahdollista. Lisäksi voidaan todeta, että täsmennysten pyytäminen on ylipäänsä hankintayksikön harkintavallassa.

Päätelmä

Hankintamenettelyssä ja päätöksenteossa on noudatettu lain säännöksiä sekä osallistumispyyntöasiakirjojen ehtoja. Esiin ei ole noussut sellaista uutta tietoa, jonka johdosta hankintapäätöstä tulisi muuttaa oikaisuvaatimuksessa esitetysti.

Esitetty hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 9.7.2018 tehtyä hankintapäätöstä, ja on sen vuoksi hylättävä.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Suvi Ervamaa, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 21364

suvi.ervamaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 13.7.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 09.07.2018 § 35

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566