Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin liittymiseksi World Cities Culture Forum -verkostoon

HEL 2018-008792 T 04 03 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Otto Meri: Esitän, että esitys palautetaan valmisteluun siten, että päätöksen yhteydessä on tuotu esille sellaiset toimialan jäsenyydet, joista ollaan tarvittaessa valmiita luopumaan.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Lautakunta hyväksyi Otto Meren palautusehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.

Lautakunta esittää, että vuoden 2018 loppuun mennessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittää mahdollisuudet luopua jäsenyydestä jossakin järjestössä.

Esittelijän perustelut

World Cities Culture Forum on maailman johtavien kulttuurikaupunkien verkosto. Aloite World Cities Culture Forum -verkostoon liittymisestä on tullut Lontoon pormestarilta Sadiq Khanilta. World Cities Culture Forum on perustettu Lontoon aloitteesta.

Verkostoon liittyminen tukee Helsingin brändiä kansainvälisenä kulttuurikaupunkina ja vahvistaa verkostoja kulttuurimyönteisiin suurkaupunkeihin. Verkoston kautta Helsinki voi markkinoida omaa taiteen ja kulttuurin osaamistaan sekä löytää uusia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin tukemiseen.

Verkoston kautta Helsinki saa ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa taiteen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. World Cities Culture Forum tuottaa vuosittain tutkimusraportin, joka vertailee jäsenkaupunkeja 70 erilaisella kulttuurin indikaattorilla. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Amsterdam, Austin, Bogota, Bryssel, Buenos Aires, Kapkaupunki, Chengdu, Dakar, Dublin, Edinburgh, Hong Kong, Lagos, Lissabon, Lontoo, Los Angeles, Melbourne, Milano, Mumbai, Montreal, Moskova, New York, Pariisi, Rooma, Soul, Shanghai, Shenzhen, Tukholma, Sydney, Taipei, Tokyo, Toronto, Wien, Varsova ja Zürich. Vertailutieto paikkaa merkittävää aukkoa kaupungin tietoaineistoissa.

Verkoston jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 17 500 euroa ja sen jälkeen 8 500 euroa. Jäsenmaksu kattaa pääsyn verkoston tietokantoihin, Helsingin oman sivun verkoston verkkosivuilla, osallistumisen kulttuurijohdon vaihto-ohjelmaan, kahden hengen osallistumiskulut vuosittaiseen seminaariin (poislukien lennot), indikaattoritiedon, oikeuden kääntää verkoston raportit omalle kielelle. Toimiala esittää, että ensimmäisen vuoden korotettu jäsenmmaksu katetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, minkä jälkeen kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa jäsenmaksuista.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin ja kansliapäällikkö määrää kaupungin edustajan yhdistysten vuosikokouksiin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. Päätöksestä on toimitettava ilmoitus ao. järjestölle ja pöytäkirjanote kaupunginkansliaan. Mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566