Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 152

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. talousarvioaloitteesta tasa-arvohankkeen rahoittamiseksi

HEL 2018-003230 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että ”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.”

Tämä kaupunkistrategiassa esitetty tutkimushanke on käynnistymässä vuonna 2018 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö. Hankkeeseen otetaan mukaan 2–4 palvelua.  Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2018–2019, siten että tulokset ovat käytettävissä valtuustokauden jälkipuoliskolla. Vuonna 2018 tehdään taustaselvitystyötä sekä konkretisoidaan tutkimuskysymyksiä. Samalla tarkentuu, missä määrin tutkimushanke on toteutettavissa kaupunginkanslian ja toimialojen omin voimin ja missä määrin tarvitaan ulkopuolisia konsultti- tai tutkijaresursseja.

Tutkimushankkeessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta on mukana vuonna 2018 toteutettava liikuntapalveluiden liikuntaseurojen seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi, jonka toteuttaa määräaikainen työntekijän. Tässä arviointihankkeessa tarkastellaan, miten liikuntaseuroille myönnetyt liikuntapaikkojen tilavaraukset sekä liikuntaseurojen toiminta- ja tilankäyttöavustukset kohdentuvat sukupuolittain. Lisäksi seurakyselyllä selvitetään, kuinka liikuntaseuroissa koetaan tasa-arvon toteutuminen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolten moninaisuuden kunnioittaminen ovat keskeisiä arvoja. Moninainen vapaa-ajan kulttuurinen, liikunnallinen ja nuorisotyöllinen tekeminen tukee tasa-arvoa, mahdollisuuksia olla haluamallaan tavalla oma itsensä ja saada muilta kunnioitusta oman identiteettinsä rakentamisen ja identiteetissään olemisen tueksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla pidetään tärkeänä, että kaupunkistrategiassa päätetty tutkimuspohjainen hanke sukupuolivaikutusten arvioimiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi käynnistetään. Tutkimuksen ja kehittämistyön onnistunut toteuttaminen vaatii koordinaattorin palkkaamista ja lisäresurssin osoittamista toimialalle, vähintään hankkeen yhteyshenkilön työpanosta toimialalla. Tasa-arvotyön kehittäminen toimialan kaikissa palvelukokonaisuuksissa tukee sekä palveluiden että yhteisen työn kehittämisen tasa-arvoa edistävää suuntaa.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Aro Katju Talousarvioaloite Kvsto 14032018 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ja 27:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta tasa-arvohankkeen rahoittamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Aro Katju Talousarvioaloite Kvsto 14032018 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566