Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Studiotec Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätökseen 11.7.2018 § 36, keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakka

HEL 2018-008871 T 02 08 03 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Studiotec Oy:n oikaisuvaatimuksen keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakkahankintaa koskevasta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksestä 11.7.2018, 36 §.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätös 11.7.2018, 36 § poistettiin, ja hankintaoikaisu toteutettiin ratkaisemalla asia uudelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erillisellä päätöksellä
28.8.2018, 157 §.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Studiotec Oy, oikaisuvaatimus päätökseen 11.7.2018, 36 §

2

Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakan kilpailutuksessa (HEL 2018-005216) tarjouksen jättänyt Studiotec Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen määräajassa. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä. Studiotec Oy on saattanut asian myös käsiteltäväksi markkinaoikeuteen 24.7.2018 vireille tulleella valituksella.

Studiotec Oy pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että hankintayksikkö korjaa hankintaoikaisulla virheellisen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen 11.7.2018, 36 § ja ottaa Studiotec Oy:n tarjouksen tarjousvertailuun.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö on hallintolain mukaisesti varannut valituksi tulleelle Electro Waves Oy:lle asianosaisena tilaisuuden lausua asiasta. Electro Waves Oy:n lausuma kokonaisuudessaan on liitteenä.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä julkaisemalla EU-hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 4.5.2018.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena oli hankintalain 93 § 1 momentin mukaan hinnaltaan halvin tarjous.

Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) tarjousta: Atea Finland Oy, Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka, Electro Waves Oy ja Studiotec Oy. Atea Finland Oy:n, Caverion Suomi Oy - AV-tekniikan ja Studiotec Oy:n tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintapäätöksen jälkeen havaittiin, että tarjousten teknisten vaatimusten arviointiperusteita on sovellettu virheellisesti. Mikäli vaatimuksia sovellettaisiin yhdenmukaisesti, se johtaisi Studiotec Oy:n tarjouksen arvioimiseen tarjouspyynnön mukaiseksi ja sen hyväksymiseen tarjousvertailuun.

Studiotec Oy:n esittämä oikaisuvaatimus voidaan hyväksyä, sillä tarjouspyynnönmukaisuuden uudelleen arviointi sekä uusi tarjousvertailu on suoritettu. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta poisti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen 11.7.2018, 36 § ja toteutti hankintaoikaisun ratkaisemalla asian uudelleen hankintayksikköaloitteisella oikaisupäätöksellä 28.8.2018.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Studiotec Oy, oikaisuvaatimus päätökseen 11.7.2018, 36 §

2

Electro Waves Oy, lausuma 6.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566