Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 168

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Laajasalossa sijaitsevasta Hevossalmen venesataman maa-alueesta Rantaosuuskunta Kråkudden Strandandelslagetin kanssa

HEL 2017-012020 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti solmia pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen Rantaosuuskunta Kråkudden Strandandelslagetin kanssa Hevossalmen venesataman 3 360 m²:n maa alueesta, joka on osa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan Laajasalon kylän kiinteistöä 091-412-0002-0448, liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

Vuokra-aika alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.8.2028.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 1 388,77 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuun 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 72,07 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Käsittely

Esteelliset: Hanna-Kaisa Simojoki (mukana Rantaosuuskunta Kråkudden Strandandelslagetissa)

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimusluonnos

2

Kråkudden kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava

Kaavassa 8280 (vahvistettu 30.7.1982) alue on venesatama-aluetta.

Sisäinen vuokra

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuokrannut vesi- ja maa-alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristön toimialalta (vuokratunnukset Y3149-33 maa-alue ja Y3149-00034 vesialue) vuoden 2043 loppuun asti.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa aikaisemmin noudattamia yleisperiaatteita.

Vuokra lasketaan rakennetun alueen osalta, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 231,24 euroa / kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Talvisäilytykseen hyödynnettävän maa-alueen vuokra lasketaan, maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa yhden euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 19,27 euroa / neliömetri. Vuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta.

Vaikeammin hyödynnettävän maa-alueen vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 0,30 euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1927) on 5,75 euroa / neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra rakennetun alueen osalta on 55,4 k-m² x 12 €/k-m² x 19,27 x 0,05 x 0,5 = 320,27 euroa, talvisäilytysalueen osalta 168 m² x 1 €/m² x 19,27 x 0,05 = 161,87 euroa ja vaikeammin hyödynnettävän alueen osalta 3 136,6 m² x 0,3 €/m² x 19,27 x 0,05 = 906,63 euroa, kokonaisvuosivuokran ollessa 1 388,77 euroa.

Vuokrasopimus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin.

Liikuntalautakunta on edellisen kerran vuokrannut Rantaosuuskunta Kråkuddenille Hevossalmen venesataman vastaavan maa-alueen kymmeneksi vuodeksi (Lilk 16.9.2008, 279 §). Vuokrasopimuksen päättymispäivä on 31.8.2018.

Hevossalmen venesatamasta on tehty rantaosuuskunnan kanssa laiturinpito-oikeussopimus (Meos0818, osastopäällikkö 9.10.2008, 46 §), joka on 1.9.2008 alkaen toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Rantaosuuskunta Kråkudden Strandandelslagetin kanssa esitetään solmittavaksi pitkäaikainen maanvuokrasopimus, Hevossalmen maa-alueesta, ajalle 1.9.2018–31.8.2028.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimusluonnos

2

Kråkudden kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Liikunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566