Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

28.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164

Sointi Jazz Orchestra ry:n oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön päätökseen 31.5.2018, § 6

HEL 2018-005291 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Sointi Jazz Orchestra ry:n oikaisuvaatimuksen kumppanuuspäällikön tekemään avustuspäätökseen 31.5.2018, § 6, taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 4. jako, käsitellä hakemuksen uudelleen ja myöntää hakijalle 2 000 euroa taide- ja kulttuuriavustusta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 11.6.2018, Sointi Jazz Orchestra

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sointi Jazz Orhestra ry on saanut kumppanuuspäällikön kielteisen päätöksen 6.4.2018 jättämäänsä taide- ja kulttuuriavustushakemukseensa. Kielteistä päätöstä perusteltiin sillä, että kyse olisi aikuisten harrastustoiminnasta, jota pääsääntöisesti ei tueta taide- ja kulttuuriavustuksin. Hakija pyytää päätöksen uudelleenkäsittelyä 8.6.2018 kirjatussa oikaisuvaatimuksessaan

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 4.6.2018 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisua haetaan, sillä perusteella, että päätöksen perustelu on virheellinen. Hakijan mukaan kyse on musiikin alan ammattilaisten ammattimaisesta toiminnasta.

Hakemuksen uudelleen arvioinnissa on todettu, että toimijat ovat taiteen ammattilaisia. Alkuperäisessä kumppanuspäällikön päätöksessä on käytetty virheellistä perustelua, ja näin ollen päätös tulee hakijan toiveesta uudelleen harkittavaksi.

Alkuperäisessä hakemuksessaan Sointi Jazz Orhestra ry haki pysyväisluonteista avustusta Sointi Jazz Orchestra -kokoonpanon esiintymisiin Helsingissä. Vuonna 2018 kokoonpanolla on hakemuksen mukaan kolme konserttia Helsingissä. Näistä konserteista yksi osuu Taiteiden yölle, jonka tapahtumia kaupungin keskusta-alueella ei pääsääntöisesti taide- ja kulttuuriavustuksista ole tuettu. Tämän konsertin lisäksi ohjelmaan kuului konsertti Kulttuuriareena Gloriassa toukokuussa, sekä konsertti marraskuussa, jonka esityspaikkaa ei kuitenkaan hakemuksen mukaan vielä hakemuksen jättöhetkellä ollut lyöty lukkoon. Syksyn konserttia koskevat tiedot olivat hakemuksessa tältä osin puutteelliset.

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia. Kokonaisharkinnassa hakijan esittämän toimintasuunnitelman perusteella ei katsota, että hakijalle olisi perusteita myöntää pysyväisluontoista avustusta. Hakijalle esitetään myönnettäväksi 2 000 euroa projektiluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 11.6.2018, Sointi Jazz Orchestra

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Yleiset kulttuuripalvelut Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö Kumppanuuspäällikkö 31.05.2018 § 6

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566