Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 140

Keskustakirjasto Oodin elokuvateatterin vuokraaminen Senaatti-kiinteistöille Kansallisen audiovisuaalisen instituutin käyttöön

HEL 2018-006722 T 10 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valtuuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, jolla kaupunginkirjasto vuokraa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin käyttöön keskustakirjasto Oodin elokuvateatterin oheistiloineen osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään vuokrasopimukseen pieniä muutoksia tarvittaessa.

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 1.1.2019 alkaen seuraavin ehdoin:

1
Tiloista peritään kokonaisvuokraa 15 813 euroa/kk (+ alv). Kokonaisvuokra pitää sisällään tilojen sähkön, vesimaksut, siivouksen, vartioinnin ja elokuvateatterin laitteet erillisen vastuujakotaulukon mukaisesti. Vuokra sidotaan vuoden 2018 joulukuun elinkustannusindeksiin, ja vuokran ensimmäinen tarkistusajankohta on vuoden 2020 tammikuussa lokakuun 2019 indeksin mukaan.

2
Vuokralaisella on oikeus käyttää elokuvateatteria tiistaista perjantaihin klo 16 alkaen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 14 alkaen. Vuokralaisen tavanomainen käyttöaika on tiistaista perjantaihin klo 16–23 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 14–21. Muina aikoina tila on vuokranantajan käytössä, elleivät osapuolet erikseen muuta sovi.

3
Päätöksen liitteenä oleva vuokrasopimusluonnos allekirjoitetaan tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä esityslistan 14:nnen asian kokouksen asiana 11.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 23126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oodin elokuvateatterin vuokrasopimus 12062018

2

Vastuurajataulukko 12.6.2018

3

vuokrattavat alueet 24.3

4

Huonekortit 24.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskustakirjaston konseptista haluttiin jo rakennuksen ideointivaiheessa sisällöllisesti ja toiminnallisesti laajempi kuin perinteiset kirjastot. Konseptia taustoitettiin sekä kysymällä kansalaisilta että laajalla benchmarking-raportilla. Näiden perusteella tilaohjelmaan otettiin mukaan mm. makerspace-verstas ja monitoimitila. Kansainvälisessä benchmarking-raportissa tunnistettiin esimerkkejä teatterin, konserttisalin tai elokuvateatterin yhdistämisestä isoon kirjastoon. Kun samaan aikaan oli tiedossa tuolloisen Elokuva-arkiston, nykyisen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tarve (KAVI) saada esitystoiminnalleen uudet ja ajanmukaiset tilat, päätyivät Helsingin kaupunki ja opetusministeriö näiden kahden hankkeen yhdistämiseen.

Elokuvateatterin käyttöaika on jaettu kahtia niin että KAVIlla on suurin osa ilta-ajoista. Päivisin kirjasto voi käyttää ja vuokrata tilaa auditoriona.

Elokuva-arkisto/Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on varhaisesta vaiheesta asti ollut elokuvateatterin osalta mukana keskustakirjaston suunnittelussa ja vaikuttanut aktiivisesti elokuvateatteria ja sen aulatiloja koskeviin ratkaisuihin.

Vuokrasopimus on neuvoteltu Helsingin kaupunginkirjaston / 1.6.2017 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Senaatti-kiinteistöjen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kesken. Neuvotteluissa on päästy päätöksen mukaiseen tulokseen, jota voidaan pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 23126

katri.vanttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oodin elokuvateatterin vuokrasopimus 12062018

2

Vastuurajataulukko 12.6.2018

3

vuokrattavat alueet 24.3

4

Huonekortit 24.3.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566