Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

Keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteiden hankinta

HEL 2018-005348 T 02 08 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia keskustakirjasto Oodin julkitilakalusteet Toimisto- ja julkitilakalusteet -puitejärjestelyyn (H002-16 HEL 2016-009597) perustuvassa minikilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Isku Interior Oy:ltä ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishankintahintaan arviolta 720 000 euroa.

Sopimuskausi on 9.7.–31.12.2018.

Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuksessa noudatetaan puitesopimuksen H002-16 HEL 2016-009597 ehtoja sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (Jyse 2014 Tavarat).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti lisäksi valtuuttaa kulttuurijohtajan allekirjoittamaan julkitilakalusteiden hankintaa koskevan sopimuksen.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Avauspöytäkirja

3

Vertailutaulukko

4

Laatutekijävertailun pisteytyksen perustelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puitejärjestelyn osalliset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde, tausta ja tarkoitus

Hankinnan kohteena on julkitilakalusteet keskustakirjasto Oodin asiakastiloihin arkkitehtitoimisto ALA Oy:n tekemien suunnitelmien mukaisesti. Kilpailutuksessa on otettu huomioon kalusteiden yleisvaikutelma, kalusteiden suhde vallitseviin muotoilutrendeihin ja arkkitehtuuriin sekä miten kalusteiden muotoilu soveltuu tilaan ja käyttötarkoitukseen.

Sopimuksen ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 720 000 euroa.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin Toimisto- ja julkitilakalusteet -puitejärjestelyn (H002-16 HEL 2016-009597) ehtojen mukaisena minikilpailutuksena. Tarjouspyyntö lähetettiin 4.5.2018 kaikille viidelle (5) puitejärjestelyn Julkitilakalusteet-kohderyhmän (positiot 19-27) puitesopimustoimittajalle: Isku Interior Oy, Modeo Oy, AJ Tuotteet Oy, Tavara Trading TTR Oy ja Kinnarps Oy.

Määräaikaan 31.5.2018 klo 12:00 mennessä tarjouksia saapui yhteensä kolme (3): Isku Interior Oy, Modeo Oy ja Tavara Trading TTR Oy.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä asettanut tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset sekä hankinnan kohteen kriteerit, jotka on täytettävä päästäkseen mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä todettiin, että Tavara Trading TTR Oy:n tarjouksessa tarjotuista tuotteista suuressa osassa tiedot olivat olennaisesti puutteellisia, eikä tarjous näin ollen ole tarjousvertailussa vaaditun tarjoajien tasapuolisen kohtelun edellyttämällä tavalla yhteismitallinen ja vertailukelpoinen. Lähes 50 %:ssa tarjotuista tuotteista puuttui tarjouspyynnön hankinnan kohteen kriteereissä edellytetty kuvallinen suomenkielinen tuote-esite, josta ilmenee tarjotun tuotteen kaikki ominaisuudet. Tavara Trading TTR Oy:n tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena.

Isku Interior Oy ja Modeo Oy täyttivät tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja heidän tarjouksensa olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta siten, että laatutekijät muodostavat enintään 70 pistettä ja hintatekijät enintään 30 pistettä. Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä 3. Laatutekijöinä arvioitiin tarjottujen kokonaisuuksien mukaisesti kalusteiden esteettistä yleisvaikutelmaa, kalusteiden mittasuhteita, materiaaleja, tuotannollista laatua sekä kalusteiden toiminnallisuutta ja monikäyttöisyyttä. Laatutekijävertailun pisteytyksen keskeiset perustelut eritellään tämän päätöksen liitteessä 4.

Tarjousten vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman ja tarjousvertailun hinta-laatuperusteilla parhaimman tarjouksen teki Isku Interior Oy.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Avauspöytäkirja

3

Vertailutaulukko

4

Laatutekijävertailun pisteytyksen perustelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puitejärjestelyn osalliset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566