Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 131

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

28.5.2018, 26 §
Munkkivuoren nuorisotalon toiminnan ja alueen varhaisnuorisotoiminnan tuottamista koskevan sopimuksen optiokauden käyttöönotto

4.6.2018, 27 §
Tarvepäätös toimitilojen käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta Digitalents Helsinki hankkeelle

Hallintojohtaja

30.5.2018, 20 §
Valtionavustuksen hakeminen Yhteisöjen kokemukset ja yksilölliset tarinat - toimintamallin luominen pienten paikallishistorioiden keräämiseen -hankkeelle

7.6.2018, 21 §
Palomuurilaitteiston hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

5.6.2018, 7 §
HAM Helsingin taidemuseo, taideteoslahjoitus

Taidemuseon johtaja

31.5.2018, 41 §
Erhepykälä

31.5.2018, 42 §
Hankinta, Erco Optec 3000K -valaisimet, taidemuseon näyttelytilat

31.5.2018, 43 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Alppilan lukio, tilauspäätös

Kirjastopalvelujen johtaja

29.5.2018, 4 §
Toimipisteen tilapäinen sulkeminen, Pukinmäen kirjasto, remontti 18.6. - 26.8.2018

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

31.5.2018, 6 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 4. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

21.5.2018, 40 §
Toimistotilan vuokraaminen Töölön kisahallista Suomen Taitovoimistelu Klubi ry:lle

31.5.2018, 41 §
Pukuhuonetilojen vuokraus Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle Kurkimäen liikuntapuiston huoltorakennuksesta

31.5.2018, 42 §
Maanhaltijan suostumus Kaisaniemenkentän alueella 9. - 12.6.2018 järjestettävien konserttitapahtumien yhteydessä tapahtuvaan anniskeluun sekä pyrotekniikan käyttämiseen osana esiintymisiä

Liikuntapalvelupäällikkö

28.5.2018, 10 §
Tapahtuma-avustusten 2018 myöntäminen

29.5.2018, 11 §
Omavalvontakoulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön avainluovutussopimuksen avainten palautuspäivämäärä vuonna 2018

31.5.2018, 12 §
Starttiavustusten 2018 jakaminen yhdistyksille

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

28.5.2018, 4 §
Tietosuoja-asioiden vastuuhenkilöiden nimeäminen, Nuorisopalvelut

Itäinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

28.5.2018, 2 §
Henkilörekisterin yhteyshenkilön nimeäminen, itäinen nuorisotyö

Läntinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

29.5.2018, 2 §
Henkilörekisterin yhteyshenkilön nimeäminen, läntinen nuorisotyö

Pohjoinen nuorisotyö, nuorisotyön aluepäällikkö

28.5.2018, 4 §
Henkilörekisterin yhteyshenkilöiden nimeäminen, pohjoinen nuorisotyö

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

31.5.2018, 32 §
Nuorten toimintaryhmän Puska Metal projektiavustushakemus

4.6.2018, 33 §
Helsingin Vihreät Nuoret ry:n kuljetusavustushakemus

4.6.2018, 34 §
Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:n kuljetusavustushakemus

4.6.2018, 35 §
Keskustanuorten Helsingin piiri ry:n kuljetusavustushakemus

4.6.2018, 36 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus

4.6.2018, 37 §
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n kuljetusavustushakemus

4.6.2018, 38 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n kuljetusavustushakemus

6.6.2018, 39 §
Maahanmuuttajien työ-, koulutus- ja kulttuuriyhdistys ry:n projektiavustushakemus

6.6.2018, 40 §
Afrikkalaisten naisten diaspora Suomessa ry:n projektiavustushakemus

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566