Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 133

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelma 2019–2022

HEL 2018-006494 T 00 01 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteenä olevan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman vuosille 2019–2022 ja siihen liittyvät määrärahatarpeet. Lisäksi kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallituksen digitalisaatiotoimikunta seuraa ohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain. Digitalisaatiotoimikunnan lisäksi väliraportteja digitalisaatio-ohjelman etenemisestä ja toteutuksesta tuodaan vuosittain myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tietohallintopäällikkö Jussi Vehviläinen ja ICT-kehityspäällikkö Joonas Pekkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
Lisätään esitykseen: Digitalisaatiotoimikunnan lisäksi väliraportteja digitalisaatio-ohjelman etenemisestä ja toteutuksesta tuodaan vuosittain myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

KUVAn digitalisaatio-ohjelma 2019-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteenä olevan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman vuosille 2019–2022 ja siihen liittyvät määrärahatarpeet. Lisäksi kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta esittää, että kaupunginhallituksen digitalisaatiotoimikunta seuraa ohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki on hyvää elämää varten. Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Kaupungin strategisena tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi mukavampaa ja vaivattomampaa. Helsinki haluaa olla päivä päivältä parempi.

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka tekevät helpoksi seurata ja osallistua itseä kiinnostaviin ja koskeviin asioihin riippumatta siitä, ovatko ne kaupungin vai muiden tekemiä. Helsinki kehittää yhteensovitettuja, vaikuttavia ja ihmiskasvoisia palveluja yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunki panostaa esteettömiin sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia, ja ne ovat käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala ovat laatineet toimialojen digitalisaatiosuunnitelmat vuonna 2016. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 23.10.2017 asettaa työryhmän koordinoimaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatiosuunnitelmaa ja sen toteutusta (HEL 2017-011482). Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia toimialan digitalisaatiosuunnitelma yhdessä palveluiden kanssa niiden tarpeet varmistaen sekä asukkaita ja kumppaneita osallistaen.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut toimialan tietohallintopäällikkö Jussi Vehviläinen ja sihteerinä ict-kehityspäällikkö Joonas Pekkanen. Työryhmä on osallistanut digitalisaatiosuunnitelman laatimiseen laajan joukon asiantuntijoita toimialan sisältä, keskushallinnosta, muilta toimialoilta ja kaupungin hallintokunnista. Lisäksi suunnitelman luonnos on ollut yleisesti kommentoitavana asukkaille ja muille sidosryhmäläisille.

Kaupunginhallituksen digitalisaatiotoimikunta päätti 18.1.2018 kutsua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan antamaan selvitykset digitalisaatiosuunnitelmistaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esitteli toimikunnalle 23.5.2018 kokouksessa luonnoksen kulttuurin ja vapaa-ajan digitalisaatio-ohjelmaksi vuosille 2019–2022.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatiovisio on kaupunkistrategiaa mukaillen olla maailman toimivin kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunki. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa palvelujaan mahdollisimman kattavasti, saavutettavasti ja kiinnostavasti kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa vierailijoille. Tavoitteena on olla kansainvälisesti johtava ja tunnettu ekosysteemitoimija, jota pidetään esikuvana ja haluttavana kumppanina. 

Palveluiden kehittäminen toteutetaan asiakaslähtöisesti, asiakkaan näkökulmasta ja hyödyntäen asiakastietoa sekä vaikuttavuuden arviointia. Asiakas on keskiössä. Omadata-asiakkuus on perustana yhtenäiselle asiakaskokemukselle helsinkiläisille ja muille Helsingin palveluiden käyttäjille. Tietoa käytetään palveluiden ja toiminnan kehittämisen perustana. Palveluita markkinoidaan asiakaslähtöisesti ja monikanavaisesti. Asukkaat voivat määritellä kiinnostuksen kohteensa, joiden perusteella heille voidaan tarjota palveluja ja asiakasviestintää kohdennetusti.

Kaupunkistrategian mukaisesti koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja luovalle elinkeino- ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on toimia johtavana kokeilualustana. Kaikkea ei tehdä itse, vaan rakennetaan yhdessä tekemistä ja kokeilukulttuuria edistävää ekosysteemiä.

Toimialan keskeinen digitalisaatiotavoite on ehkäistä digitaalista  syrjäytymistä ja mahdollistaa kaikille matalan kynnyksen pääsy digitaalisiin palveluihin. Kirjastojen asiakastietokoneet takaavat kaikille pääsyn tietoverkkoon ja  sähköisiin palveluihin ja digituki tarjoaa opastusta ja neuvontaa niiden käyttöön.

Digitaalinen transformaatio edellyttää, että organisaatio kykenee jatkuvaan muutokseen ja kokonaisvaltaiseen asiakaslähtöisyyteen. Se myös korostaa jatkuvaa muutosta organisaation ydinkyvykkyytenä.Uuden toimintamallin perustana on hyvä tekninen osaaminen ja kokeiluihin kannustava asiakaslähtöinen toimintakulttuuri. Henkilökunnan digikyvykkyydet nostetaan tasolle, jolla toiminnan muutos on mahdollinen nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvoiva henkilökunta tuottaa asiakkaille hyviä palveluita.

Toimiva infra on uudistumisen edellytys. Toimialan tietotekninen infrastruktuuri on monin osin hajanaista ja vanhakantaista. Tämä digitaalinen korjausvelka on kuitattava, jotta toimialan digitalisaatiolle saadaan kestävä, joustava ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaava tekninen alusta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nelivuotinen digitalisaatio-ohjelma kattaa koko toimialan ja sen sidosryhmät. Ohjelma jakaantuu seitsemään eri sisällölliseen toimenpidekokonaisuuteen, jotka tuovat käytäntöön digitaalisen vision painopistealueet. Jokainen toimenpidekokonaisuus edustaa omaa näkökulmaansa tavoitteineen ja toimenpiteineen, mutta toimii osana koko digitalisaatio-ohjelmaa. Lisäksi mukana on toimivan ICT-infran vaatimat toimenpiteet. Ohjelma toteuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan kokonaisvaltaisen monikanavaisen palveluverkoston, joka koostuu sekä julkisista että yksityisistä palvelun tarjoajista.

Toimenpidekokonaisuudet

  1. Merkityksellistä tekemistä helposti
  2. Palvelumme ja toimintamme tunnetaan
  3. Sujuvat palvelut yhdessä kehittämällä
  4. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
  5. Kulttuurin ja vapaa-ajan ekosysteemi ja kokeilujen alusta  
  6. Tieto palveluiden ja toiminnan kehittämisen perustana
  7. Osaamisen, toimintakulttuurin, johtamisen ja työvälineiden kehittäminen

Digitalisaatio-ohjelmalle on laadittu vuosittainen etenemissuunnitelma, joka kuvaa ohjelman keskeisimmät painopisteet ja toimenpiteet vuosille 2019–2022. Etenemissuunnitelma on laadittu korkealla tasolla, joka tarkentuu vuosittain ohjelman etenemisen myötä. Tämä mahdollistaa tarvittaessa kehityksen joustavan uudelleen suuntaamisen saatujen tulosten perusteella sekä myös asiakastarpeiden, toimintaympäristön ja teknologian yhä nopeutuvien muutosten huomioimisen.

Ohjelman kokonaiskustannus vuosille 2019–2022 on 15,1 miljoonaa euroa, josta 61 % jakautuu digitaalisten palvelujen kehittämiseen, 21 % toimivan infrastruktuurin kehittämiseen ja 15 % osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Loput kustannuksista syntyvät muun muassa ekosysteemin kehittämisestä sekä suunnittelusta.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

KUVAn digitalisaatio-ohjelma 2019-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566