Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019–2028

HEL 2018-002676 T 02 02 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan laatima talonrakennusohjelmaluonnos ja ehdotus vuokra- ja osakekohteista sisältää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta keskeiset toteutettavaksi tulevat hankkeet.

Ohjelmaluonnokseen on lisätty tarvittavia pitkän aikavälin perusparannuskohteita, kuten Itäkeskuksen uimahallin perusparannus, Yrjönkadun uimahallin perusparannus, Oulunkylän jäähallin perusparannus sekä toiminnan kehittämisen kannalta tarvittavat uudiskohteet, kuten Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohta, harrastushalli Malminkartanon alueelle ja toimialan yhteinen tilahanke.

Suurimmaksi haasteeksi nousee Suvilahden tiilinen kaasukello, jonka aikataulu on siirtynyt eteenpäin, siten että suunnitelma Glorian ja Hapen toiminnalliset tilojen korvaamisesta ja tilojen jakamisesta nuorisopalveluiden ja Elävän musiikin yhdistyksen Elmun kesken on haasteellinen. Glorian ja Hapen toiminnoille sekä Elmulle turvataan toimintaedellytykset jatkossakin. Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohdan toteutusaikataulu puolestaan tarkoittaa, että Rajasaaren väliaikaiselle tukikohdalle pitää saada jatkoaikaa. Pirkkolan jäähallin osalta tiedot ovat tarkentuneet lausuntoversion laatimisen jälkeen ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan jäähallien korvaava uudisrakennus palvelee toimintaa ja tulevaa kehitystä peruskorjausta paremmin.

Toimialalle suoraan nimettyjen hankkeiden ulkopuolelta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis-, lisä- ja korjausrakennushankkeissa pitäisi aina huomioida täysikokoisen liikuntasalin rakentaminen. Tätä strategiaa noudatetaan esimerkiksi Tukholmassa. Nykyinen hankkeiden suunnittelu- ja talousohjaus ei tähän kannusta, mutta hyvänä esimerkkinä voi pitää esimerkiksi Alppilan lukion perusparannusta, jossa liikuntatiloja on ajateltu erityisesti myös iltakäyttöä paremmin palvelevina tiloina.

Sisäilmakorjauksien näkökulmasta korjausohjelmaa arvioitaessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukeutuu pitkälti kaupunkiympäristön käsitykseen hankkeiden mahdollisista toteutusaikatauluista ja rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden pitkän tähtäimen korjausohjelmaan. Toimialan sisäilmaryhmän ja työsuojelun näkökulmasta rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019–2028 ei löydy riittävää ratkaisua Kulttuuriareena Glorian, Tapulikaupungin kirjaston ja nuorisotalon tilanteisiin. Vaikka Tapulikaupungin kirjaston ja nuorisotalon tilaselvitys on avoinna, niiden toiminta turvataan alueella jatkossakin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lähialueen tilahankkeen yhteydessä pitää ratkaista myös kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnot.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että liikuntapaikkojen kiireellisiin ja erittelemättömiin peruskorjauksiin sekä koko toimialan asiakaskokemusta parantaviin toiminnallisiin muutoshankkeisiin on varattu riittävästi rahoitusta tulevina vuosina.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että lausunnon virke: "Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Suutarila Siltamäkialueen tilahankkeen yhteydessä pitää ratkaista myös kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnot." muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lähialueen tilahankkeen yhteydessä pitää ratkaista myös kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnot."

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Vaikka Tapulikaupungin kirjaston ja nuorisotalon tilaselvitys on avoinna, niiden toiminta turvataan alueella jatkossakin.

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Glorian ja Hapen toiminnoille sekä Elmulle turvataan toimintaedellytykset jatkossakin.

Kannattaja: Hannu Oskala

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 87960

markus.teramaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Kopio TAE 2019-28 talonrakennushankkeet lausuntoversio 20180529

2

Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 pääomitettuna 20180529 lausuntoversio

3

Hanketiedustelun vastaus seuraavaa talonrakennuksen investointiehdotusta 2019 -2028 varten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan laatima talonrakennusohjelmaluonnos ja ehdotus vuokra- ja osakekohteista sisältää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta keskeiset toteutettavaksi tulevat hankkeet.

Ohjelmaluonnokseen on lisätty tarvittavia pitkän aikavälin perusparannuskohteita, kuten Itäkeskuksen uimahallin perusparannus, Yrjönkadun uimahallin perusparannus, Oulunkylän jäähallin perusparannus sekä toiminnan kehittämisen kannalta tarvittavat uudiskohteet, kuten Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohta, harrastushalli Malminkartanon alueelle ja toimialan yhteinen tilahanke.

Suurimmaksi haasteeksi nousee Suvilahden tiilinen kaasukello, jonka aikataulu on siirtynyt eteenpäin, siten että suunnitelma Glorian ja Hapen toiminnalliset tilojen korvaamisesta ja tilojen jakamisesta nuorisopalveluiden ja Elävän musiikin yhdistyksen Elmun kesken on haasteellinen. Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohdan toteutusaikataulu puolestaan tarkoittaa, että Rajasaaren väliaikaiselle tukikohdalle pitää saada jatkoaikaa. Pirkkolan jäähallin osalta tiedot ovat tarkentuneet lausuntoversion laatimisen jälkeen ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan jäähallien korvaava uudisrakennus palvelee toimintaa ja tulevaa kehitystä peruskorjausta paremmin.

Toimialalle suoraan nimettyjen hankkeiden ulkopuolelta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis-, lisä- ja korjausrakennushankkeissa pitäisi aina huomioida täysikokoisen liikuntasalin rakentaminen. Tätä strategiaa noudatetaan esimerkiksi Tukholmassa. Nykyinen hankkeiden suunnittelu- ja talousohjaus ei tähän kannusta, mutta hyvänä esimerkkinä voi pitää esimerkiksi Alppilan lukion perusparannusta, jossa liikuntatiloja on ajateltu erityisesti myös iltakäyttöä paremmin palvelevina tiloina.

Sisäilmakorjauksien näkökulmasta korjausohjelmaa arvioitaessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukeutuu pitkälti kaupunkiympäristön käsitykseen hankkeiden mahdollisista toteutusaikatauluista ja rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden pitkän tähtäimen korjausohjelmaan. Toimialan sisäilmaryhmän ja työsuojelun näkökulmasta rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019–2028 ei löydy riittävää ratkaisua Kulttuuriareena Glorian, Tapulikaupungin kirjaston ja nuorisotalon tilanteisiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Suutarila-Siltamäki-alueen tilahankkeen yhteydessä pitää ratkaista myös kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnot.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että liikuntapaikkojen kiireellisiin ja erittelemättömiin peruskorjauksiin sekä koko toimialan asiakaskokemusta parantaviin toiminnallisiin muutoshankkeisiin on varattu riittävästi rahoitusta tulevina vuosina.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallintapalvelu pyytää lautakuntien lausuntoa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019–2028 ja ehdotuksesta vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevista uudis- ja peruskorjaushankkeista vuosiksi 2019–2021. Lausuntopyynnön määrä-aika on perjantaihin 29.6.2018 klo 16.00 mennessä.

Rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 2019–2028 pohjautuu vuoden 2018 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Rakentamisohjelmassa olevat hankkeiden toteutusaikataulut ja rakentamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa ja ohjelmaan on lisätty uudisrakennushankkeita toimialojen hanke-esitysten perusteella ja korjaushankkeita sekä Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden pitkän tähtäimen korjausohjelmasta että toimialojen hanke-esitysten perusteella.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 2019–2028 on mukana liitteenä 1, ehdotus vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevista uudis- ja peruskorjaushankkeista on mukana liitteenä 2 ja toimialan vastaus hanketiedusteluun on mukana liitteenä 3.

Vuoden 2019 talousarvion laatimisohjeessa lautakuntia pyydetään arvioimaan huolellisesti korjausinvestointiohjelma ja sen riittävyys erityisesti sisäilmakorjausten näkökulmasta tuoreimman toimialoilla olevan tiedon sekä hyväksyttävän kiinteistöstrategian valossa. Näiden tietojen perusteella myös investointiohjelmaa voidaan tarvittaessa päivittää.

Esitettyjen lausuntojen pohjalta kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapalvelu laatii kaupunkiympäristölautakunnalle esityksen talonrakennuksen rakentamisohjelmaksi vuosiksi 2019–2028. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvioehdotuksen 28.8.2018 mennessä.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 87960

markus.teramaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Kopio TAE 2019-28 talonrakennushankkeet lausuntoversio 20180529

2

Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset vuosille 2019-2021 pääomitettuna 20180529 lausuntoversio

3

Hanketiedustelun vastaus seuraavaa talonrakennuksen investointiehdotusta 2019 -2028 varten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566