Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 135

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan opintomatka Liverpool, Iso-Britannia 19.–21.9.2018

HEL 2018-002640 T 00 00 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti tehdä kolmepäiväisen virkamatkan Liverpooliin, Isoon-Britanniaan 19.–21.9.2018 ja oikeuttaa lautakunnan varsinaiset jäsenet osallistumaan matkaan.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun  on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Alustava arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 30 000 euroa. Matkaan liittyen selvitetään mahdollisuus kompensoida matkasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Mikäli lautakunnan varsinainen jäsen on estynyt lähtemään opintomatkalle, on lautakunnan varajäsenen tapauskohtaisesti mahdollista osallistua opintomatkalle.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Vastaehdotus:
Niilo Toivonen: Selvitetään mahdollisuus kompensoida matkasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Lautakunta hyväksyi Niilo Toivosen vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mikäli lautakunnan varsinainen jäsen on estynyt lähtemään opintomatkalle, on lautakunnan varajäsenen tapauskohtaisesti mahdollista osallistua opintomatkalle.

Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen

Ei-äänet: 3
Päivi Meros, Sami Muttilainen, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Hannu Oskala, Laura Varjokari

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Johanna Sydänmaa vastaehdotuksen äänin 5-3. Tyhjää äänesti 5.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava matkaohjelma, Kuvalk Liverpool 19.-21.9.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää tehdä kolmepäiväisen virkamatkan Liverpooliin, Isoon-Britanniaan 19.–21.9.2018 ja oikeuttaa lautakunnan varsinaiset jäsenet osallistumaan matkaan.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun  on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Alustava arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 30 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2018, § 50 luottamushenkilöiden virkamatkoja koskevat periaatteet. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan matkustamisen yleiset periaatteet ovat

        Kaupunginhallituksen jaosto, toimialalautakunta, pelastuslautakunta, toimialalautakunnan jaosto ja liikelaitoksen johtokunta voivat tehdä jokainen yhden virkamatkan ulkomaille valtuuston toimikauden aikana.

        Virkamatkan tulee liittyä toimielimen toimialaan ja   virkamatkasta tulee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan liittyvien tehtävien hoitamisessa.

        Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan tavoitteen tarkoituksenmukainensaavuttaminen.

Saman päätöksen mukaan toimialalautakunta päättää virkamatkoistaan Eurooppaan. Toimielin tai toimielimen hallintotehtäviä hoitava organisaatio vastaa talousarvion puitteissa toimielimen virkamatkaan liittyvistä kustannuksista. Luottamushenkilölle virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kaupunginvaltuuston 17.5.2017 (muutettu 13.9.2017) hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisena. Matkalle osallistuvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varsinaisten jäsenten lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, palvelukokonaisuuksien johtajat, hallintojohtaja, HAM taidemuseon johtaja ja lautakunnan sihteeri.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan käyttövaroista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan matkalla Isoon-Britanniaan 19.–21.9.2018 on tarkoituksena tutustua Liverpoolin kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimeen. Opintomatkaan sisältyy myös tutumista Liverpoolin biennaaliin toimintaan. Matkan alustava ohjelma on liitteenä. 

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava matkaohjelma, Kuvalk Liverpool 19.-21.9.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566