Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 141

Keskustakirjasto Oodin AV-laite- ja -järjestelmähankinta

HEL 2018-005216 T 02 08 03 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen keskustakirjasto Oodin AV-laiteurakasta asennuspalveluineen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä toimijalta arvonlisäverottomaan kokonaishankintahintaan enintään 1 800 000 euroa.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan AV-laite- ja järjestelmähankintaan liittyvän sopimuksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tietotekniikkasuunnittelija Urpo Nylander. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Tarjouspyyntö_Korjausilmoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskustakirjasto Oodiin hankitaan suunnitelmien mukaiset kiinteästi asennettavat laitteet ja järjestelmät AV-tekniikan tarvikehankintoineen paikoilleen asennettuna ja toimintakuntoon saatettuna.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo tarvikehankintoineen ja asennuspalveluineen on enintään 1 800 000 euroa. Sopimuskausi on kuusi (6) kuukautta. Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kilpailutuksesta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa koskeva hankintailmoitus sekä tarjouspyyntö ”Keskustakirjaston sähköurakan alainen AV laiteurakka” sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa 4.5.2018. Hankintailmoitusta korjattiin, ja korjausilmoitus julkaistiin HILMA:ssa 21.5.2018.

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään halvinta hintaa. Hinnaltaan halvimman tarjouksen vertailuperusteen käyttö perustuu siihen, että laatutekijät tulevat riittävästi huomioiduksi tarjoajille tarjouspyynnössä asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyy 25.6.2018 klo 12:00.

Jotta keskustakirjasto voidaan avata luvatussa aikataulussa, täytyy AV-urakointi saada käyntiin viimeistään syyskuun alussa 2018. Tätä ennen toimittajaurakoitsijan on organisoiduttava, tehtävä työsuunnitelmansa ja tilauksensa sekä käytävä yhteistyöneuvottelut pääurakoitsijan kanssa. Hankintapäätös tulee näin ollen tehdä ennen lautakunnan seuraavaa, kokousta, minkä vuoksi esitetään toimialajohtajan valtuuttamista hankintapäätöksen tekemiseen. AV-suunnitelmia ja kilpailutuksen aloittamista ovat hidastaneet muun muassa alivuokralaisneuvottelut ja heidän tekniset ratkaisunsa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Tarjouspyyntö_Korjausilmoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566