Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

19.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Haagan nuorisotilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-006135 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle 16.5.2018 päivätystä Haaga III liikekeskus Oy / Haagan nuorisotilojen hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja luopuu osoitteessa Kaupintie 16 sijaitsevasta Nuorisokahvila Clubin vuokrasopimuksesta uusien tilojen valmistuttua.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 16.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa Haagan nuorisotilojen hankesuunnitelmasta 16.05.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta. Nuorisolautakunta on käsitellyt Haagan nuorisotilojen tulevaisuuden suunnitelmia 3.11.2016 kokouksessaan, mutta suunnitelma on tarkentunut kaupungin hankittua tilojen käyttöön oikeuttava osakkeet sekä kustannusten ja aikataulujen tarkennettua.

Rakentamisaikataulun mukaan muutostyöt toteutetaan 7/2018–11/2018, jonka jälkeen tilat voidaan ottaa käyttöön. Vuokra-arvio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on 18,04 euroa/m²/kk eli 9 300 euroa/kk eli 111 600 euroa vuodessa. Vuokra koostuu noin 14,57 euroa/m²/kk pääomavuokrasta ja 3,50 euroa/m²/kk ylläpitovuokrasta.

Haagan nuorisotilojen osalta osoitteessa Teuvo Pakkalantie 5 sijaitsevasta Haagan nuorisotalon tiloista on jo luovuttu, mutta Kaupintie 16 sijaitsevasta Nuorisokahvila Clubin vuokrasopimuksesta luovutaan vasta uusien tilojen valmistuttua.

Esitetty suunnitelma on hyvä ratkaisu Haagan alueen nuorisotilojen kehittämiseen. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tilojen yhteiskäyttöön kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, jonka käytössä olevat tilat sekä nuorisotoimen käyttöön ehdotettu tila ovat yhteydessä toisiinsa samassa rakennuksessa.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 16.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 11.06.2018 § 23

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566