Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Puistolan alueen avoimen ja ryhmätoiminnan hankintaa koskevan optiokauden käyttäminen

HEL 2016-004921 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti:

  1. Jatkaa sopimusta Helsingin NMKY ry:n kanssa Puistolan alueen avoimen ja ryhmämuotoisen toiminnan toteuttamisesta optiokauden ajaksi 1.9.2018–31.8.2020. Hankinnan vuosittainen arvo on 45 000 euroa (alv 0 %) ja nyt esitettävälle optiokaudelle yhteensä 90 000 euroa (alv 0 %).
  2. Valtuuttaa Pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikön allekirjoittamaan sopimus Helsingin ry:n kanssa optiokauden sopimuksesta ajalle 1.9.2018–31.8.2020. Hankintasopimusta sovelletaan entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Sopimuksen liitteeksi pyydetään Helsingin NMKY ry:tä toimittamaan sopimuskauden ensimmäistä kautta 1.9.2018–31.8.2019 koskeva alustava toimintasuunnitelma, jota tarkennetaan yhdessä Koillisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajan kanssa toimintakauden alussa. Toisen kauden 1.9.2019–31.8.2020 toimintasuunnitelma pyydetään loppukeväästä 2019 ja sen sisältöä tarkennetaan yhdessä ennen toimintakauden alkamista.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo tässä kokouksessa.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että lisätään esitykseen: Lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo tässä kokouksessa.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus NMKY ry ja Nk_ Puistolan alue - allekirjoitettu.pdf

2

Alkuperäinen sopimusluonnos H064-16.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin NMKY ry

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää:

  1. Jatkaa sopimusta Helsingin NMKY ry:n kanssa Puistolan alueen avoimen ja ryhmämuotoisen toiminnan toteuttamisesta optiokauden ajaksi 1.9.2018–31.8.2020. Hankinnan vuosittainen arvo on 45 000 euroa (alv 0 %) ja nyt esitettävälle optiokaudelle yhteensä 90 000 euroa (alv 0 %).
  2. Valtuuttaa Pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikön allekirjoittamaan sopimus Helsingin ry:n kanssa optiokauden sopimuksesta ajalle 1.9.2018–31.8.2020. Hankintasopimusta sovelletaan entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Sopimuksen liitteeksi pyydetään Helsingin NMKY ry:tä toimittamaan sopimuskauden ensimmäistä kautta 1.9.2018–31.8.2019 koskeva alustava toimintasuunnitelma, jota tarkennetaan yhdessä Koillisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajan kanssa toimintakauden alussa. Toisen kauden 1.0.2019–31.8.202 toimintasuunnitelma pyydetään loppukeväästä 2019 ja sen sisältä tarkennetaan yhdessä ennen toimintakauden alkamista.

Esittelijän perustelut

Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 18.2.2016 kilpailuttaa Puistolan alueen nuorisotyölliset palvelut käänteisenä kilpailutuksena. Tarjous saatiin vain Helsingin NMKY ry:ltä. Järjestön kanssa solmittiin hankintasopimus toimintakaudelle 1.9.2016–31.7.2018. Sopimus sisältää yhden kahden vuoden mittaisen optiokauden 1.9.2019 alkaen. Sopimuksen mukaan tilaaja päättää optiojakson käytöstä erikseen suoraa hankintaa käyttäen kuusi (6) kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. Ensimmäinen sopimuskausi päättyy 31.8.2018.

Helsingin NMKY ry:n pidettiin 11.12.2017 tapaaminen, joissa käytiin läpi toiminnan sisältöjä ja sopimuksen toteutumista. Toiminta on toteutunut sopimuksen mukaisesti ja kumpikin osapuoli on halukas jatkamaan sopimusta hankinnasta.

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja

Mikko Vatka

Lisätiedot

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus NMKY ry ja Nk_ Puistolan alue - allekirjoitettu.pdf

2

Alkuperäinen sopimusluonnos H064-16.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin NMKY ry

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

nuorisopalvelut

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 44

Nuorisolautakunta 16.06.2016 § 85

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5000

Hietaniemenkatu 9 B

+358 9 310 8900

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 89099

 

FI02012566