Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pekka Puskan aloitteesta Laajasuon liikuntapuiston olosuhteiden kohentamiseksi liikuntapaikan käyttäjien näkökulmasta

HEL 2017-013026 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Laajasuon liikuntapuisto on Pohjois-Haagassa sijaitseva monipuolinen, kaikkia ikäryhmiä aktivoiva ympyrän muotoon suunniteltu liikunta-alue. Liikuntapuisto valmistui vaiheittain projektin käynnistyttyä helmikuussa 2010, tekonurmen alue sai keväällä 2013 ja työ saatiin päätökseen syyskuussa 2014 kun puiston lähiliikuntapaikka valmistui.

Liikuntapuistossa on kaksi tekonurmellista jalkapallokenttää, monitoimikenttä, kuulantyöntörinki, vapaa palloilualue, monitoimiareena, kuntolaite- ja parkour-alue, pöytätennispöytä, juoksusuora ja pituushyppypaikka sekä lasten lähiliikuntapaikka. Puiston tekonurmikenttä jäädytetään talvisin luistelijoita varten.

Arkipäivisin lasten tekniikkarata-alue, niin sanottu parkour-puisto palvelee päiväkotilasten ulkoilualueena, sillä se tarjoaa riittävän ison tilan vapaalle leikille. Varsinaiset liikuntavälineet on sommiteltu tiiviiksi rykelmäksi, joka muodostaa selkeän kuntopiirin. Matalan aidan rajaaman alueen ulkopuolella on lisäksi ulkokuntoilulaitteita aikuisille.

Liikuntapuiston kentillä on vilkasta jalkapallon harjoitustoimintaa, otteluita kentillä ei pelata. Puiston kävijämäärät ovat noin 60 000 käyttäjää vuosittain, joista merkittävä osa on läheisten päiväkoti Laajasuon lapsia ja Alppilan lukion opiskelijoita. Heidän käytössään ovat luonnollisesti päivisin koulun ja päiväkodin tilat.

Liikuntapuistoa koskeva asemakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi 24.5.2002, mahdollistaa huoltorakennuksen rakentamisen liikuntapuiston itäosaan. Liikuntatoimella ei kuitenkaan ole ollut resursseja toteuttaa tätä rakennusta eikä liikuntatoimi ole pitänyt tarpeellisena esittää sille rahoitusta lähivuosien erittäin tiukkaan rakentamisohjelmaan, johtuen paljolti liikuntapuiston luonteesta harjoitus- ja lähiliikuntapaikkana. Puiston käyttäjiltä on saatu jonkin verran asiakaspalautetta, jossa toivotaan pukeutumis- ja varsinkin wc-tiloja alueelle. Tähän palautteeseen on reagoitu vuokraamalla kahdesti siirrettävä käymälä liikuntapuiston asiakkaiden käyttöön, mutta molemmat vuokraukset ovat päättyneet käymälöiden tuhopolttoihin.

Liikuntapalvelut pyrkii edelleen parantamaan puiston käyttäjien olosuhteita myös pukeutumis- ja wc- tilat huomioiden selvittämällä eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Näitä vaihtoehtoja voisivat olla yhteistyö alueen koulun tai päiväkodin kanssa tai city-wc:n ja pukeutumiskatoksen sijoittaminen liikuntapuistoon.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Puska Pekka Aloite Kvsto 29112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 16.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Pekka Puskan aloitteesta Pohjois-Haagassa sijaitsevan Laajasuon liikuntapuiston liikuntaa tukevien olosuhteiden parantamiseksi, sillä liikuntapaikan yhteydessä ei ole pukuhuone- eikä wc-tiloja. Aloitteessa pyydetään kaupunkia löytämään tilanteen parantamiseksi mahdollisimman pian jonkinlainen ratkaisu. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Puska Pekka Aloite Kvsto 29112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566