Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto 2018 (koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön osalta)

HEL 2017-013160 T 02 05 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vahvistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnaston koskien koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttöä 1.5.–31.12.2018 seuraavasti:

 

alle 400 m²   arkipäivä

yli 400 m²    arkipäivä

alle 400 m²    viikonloppu

yli 400 m²     viikonloppu

iltavalvonta

29,37€/h

35,55€/h

44,33€/h

53,23€/h

omavalvonta

18,70€/h

25,07€/h

18,70€/h

25,07€/h

 

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 22.8.2017, § 17 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 liitteineen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan voimassaolevien maksujen ja hinnastojen perustana ovat aiempien virastojen lauta- ja johtokuntien tekemät päätökset hinnastoista ja maksuista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vahvisti vuoden 2018 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastot ja maksut 12.12.2017, § 88. Tässä kokouksessa vahvistettiin liikunnan hinnasto, mutta ei koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön hintoja, jotka liikuntalautakunta oli vahvistanut 30.4.2018 saakka (9.2.2017, § 44). Toimialajohtaja teki muutoksen hinnastoon omavalvontakoulujen viikonloppuhintoja koskien (1.2.2018, § 3), koska omavalvontakoulujen korkeammalle hinnoittelulle viikonloppuisin ei nähty perusteita.

Esittelijä

hallintojohtaja

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Toimialajohtajan päätös 1.2.2018, §3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017 § 88

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566