Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

1.2. 2018, 3 §
Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön tilavuoroista perittävät maksut, muutos hinnastossa 1.1.2018 lukien.

7.2.2018, 4 §
Taidelahjoituksen vastaanottaminen Helsingin taidemuseolle ja kokoelman perustaminen

9.2.2018, 5 §
Rahoituksen haku Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman Yia, Key Action 1- Youth Mobility-ohjelmaosiosta.

Hallintojohtaja

9.2.2018, 3 §
Valtionavustuksen hakeminen Tänään kotona -hankkeelle

9.2.2018, 4 §
Palvelumuotoilupalvelujen hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

13.2.2018, 7 §
Taidemuseon taidehankinta, Galerie Anhavalta

13.2.2018, 8 §
HAM taidemuseon Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipisteen prosenttirahahanke valmistumispäätös (Merenmies)

13.2.2018, 9 §
Taidemuseon prosenttirahataidehankinta, Kalasataman Verkkosaari, luonnoksen tilaus

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

6.2.2018, 3 §
Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseon päälliköille

Kaupungin kirjasto

30.1.2018, 5 §
E-Press-verkkopalvelun tilaaminen LM Tietopalvelu Oy:ltä

30.1.2018, 6 §
HS Aikakone-verkkopalvelun hankinta M-Brain Insight Oy:ltä

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

1.2.2018, 2 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, delegoidut, 1. jako

Yleiset kulttuuripalvelu, Alueellisten kulttuuripalvelujen päällikkö

15.2.2018, 2 §
Digiprojektorin hankkiminen kulttuurikeskus Caisaan

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

26.1.2018, 5 §
Tapanilan urheilukentällä sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen siirto Malmin Palloseura ry:ltä Mosan Wembley Oy:n nimiin.

13.2.2018, 6 §
Vahingonkorvaushakemus koskien As. Oy Puistolantie 4 kiinteistölle aiheutuneita vahinkoja

13.2.2018, 7 §
Vaatimus kevyenliikenteenväylällä tapahtuneen vahingon korvaaminen

Liikuntapaikkapäällikkö

31.1.2018, 2 §
Maunulan liikuntahallissa sijaitsevan huoneen vuokraaminen Poliisien Ampumaseura ry:lle

2.2.2018, 3 §
Töölön kisahallin pohjakerroksen tilojen vuokraaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

15.2.2018, 4 §
Toimitilan vuokraaminen Töölön kisahallista HealthBoxille

15.2.2018, 5 §
Tilojen vuokraaminen Posti Kiinteistöt Oy:lle Töölön kisahallista

15.2.2018, 6 §
Mainostilojen vuokraaminen Pirkkolan palloiluhallista

Ulkoilupalvelupäällikkö

6.2.2018 6 §
Paloheinän ulkoilualueella sijaitsevan ulkoilumajakiinteistön ylläpidosta ja kahviotoiminnasta oheistoimintoineen tehdyn vuokrasopimuksen siirto Kiska Companyn nimistä Kiska Co Oy:n nimiin.

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

30.1.2018, 7 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

30.1.2018, 8 §
Helsingin Sosiaalidemokraattinen Nuorisopiiri ry:n kuljetusavustushakemus

12.2.2018, 9 §
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kuljetusavustushakemus

12.2.2018, 10 §
Mindspray-ryhmän projektiavustushakemus

15.2.2018, 11 §
Suomen Muslimiopiskelijoiden Verkoston projektiavustushakemus

Kulttuurijaosto

6.2.2018, § 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

6.2.2018, § 6
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kulttuurijaoston 2. jako

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Kirsi Peltonen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87049

kirsi.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566