Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

27.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Juhani Strandénin ym. aloitteesta Kannelmäen hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi

HEL 2017-013032 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kannelmäen liikuntapuisto on kehittynyt nykyiseen tasoonsa vuosikymmenten saatossa Kannelmäen asutuksen kehitystä seuraten. Ensimmäinen hiekkakenttä rakennettiin entiselle peltoaukealle 1960-luvun puolivälissä, huoltorakennus 1980-luvulla, tenniskentät saivat tekonurmipäällysteen 1990-luvulla ja viimeksi liikuntapuistoon valmistui lähiliikuntapaikka viime vuonna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti liikuntaolosuhteiden parantamiseen ja näkee sillä myös myönteisiä kansanterveysvaikutuksia. Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää sekä kenttien viikoittaista käyttöä että pidentää niiden vuosittaista käyttöaikaa.

Liikuntapalvelut on valtuutettu Strandenin kanssa yhtä mieltä siitä, että kesäisin jalkapalloa ja talvisin jäädytettynä luistelua palvelevan 98 x 60 metrin kokoisen hiekkakentän rakentaminen tekonurmikentäksi kehittäisi merkittävästi jalkapallon harjoitteluolosuhteita Kannelmäen alueella. Tämän vuoksi liikunnan palvelukokonaisuus teki viime joulukuussa kaupunkiympäristön toimialalle esityksen siitä, että liikunnan investointeihin osoitetusta kolmen miljoonan euron lisämäärärahasta kohdennettaisiin 500 000 euroa Kannelmäen liikuntapuiston hiekkakentän muuttamiseen tekonurmeksi.

Helsingissä on 28 liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa oleva tekonurmea sekä 26 seurojen hallinnoimaa tekonurmea.

Liikuntapaikkarakentamisen määrärahat siirtyivät 1.6.2017 lukien kaupunkiympäristötoimialalle. Tämän vuoden kenttärakentamisen investointisuunnitelman mukaan rakennetaan Kannelmäen tekonurmen lisäksi tekonurmi Latokartanon kentälle sekä uusitaan Talin jalkapallohallin tekonurmi. Tulevien vuosien osalta pääpaino tekonurmien osalta joudutaan asettamaan entistä enemmän nykyisten kenttien uusimiseen.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 17.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa valtuutettu Juhani Strandénin ja 25:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta Kannelmäen hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi, jotta Kannelmäen alueelle taattaisiin samanlaiset harjoitteluolosuhteet jalkapalloilun osalta kuin pienemmissäkin kaupunginosissa, joille on jo toteutettu tekonurmikenttiä. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Strandén Juhani Aloite Kvsto 29112017 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566